Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Būvmehānika I
Kursa kods BūvZ2054
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Būvmehānika
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2018
Atbildīgā struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., viesdoc. Bruno Ķirulis

Priekšzināšanas
Fizi2006, Fizika II
Fizi2007, Fizika I
Mate1023, Matemātika I
Kursa anotācija
Cieta ķermeņa mehānikas principi, būvmateriālu mehāniskās īpašības raksturojošie parametri, konstrukciju elementu aprēķina shēmas. Deformācijas un spriegumi. Stieptu, spiestu, liektu siju stiprības analīze un dimensionēšana. Stieņu noturība. Materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību izmaiņa laikā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Pārzina un prot aprēķinos pielietot mehānikas spēku līdzsvara principus; spēj analizēt sistēmas ģeometriju un aprēķināt balstu reakcijas dažādos slogojumos. 1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs. 2. Spēj izvēlēties un ar aprēķinu pamatot racionālu stieņa šķērsgriezuma formu atbilstoši slogojumam un piepūlēm. 2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Ievads. Mehānikas priekšmets.
2. Vektori un darbības ar tiem.
3. Statikas aksiomas.
4. Saejoši spēki plaknē: saskaitīšana, sadalīšana komponentēs, projicēšana. Spēka moments.
5. Izkaisīti spēki plaknē: Varinjona teorēma. Statikas līdzsvara nosacījumi.
6. Darinājumi un aprēķina shēmas. Deformējamu un nedeformējamu ķermeņu modeļi.
7. Saites - balsti. Balstu veidi. Saites aksioma. Aktīvie un pasīvie spēki.
8. Slodzes un to iedalījums. Slodžu kombinācijas, slogojumi.
9. Ģeometriskais mainīgums un nemainīgums. Ģeometriski nemainīgu sistēmu veidošanas principi.
10. Lineāri elastīgs materiāls. Deformācijas un spriegumi. Huka likums. Elastības modulis.
11. Materiālu sprieguma-deformācijas diagrammas un to raksturīgie punkti. Stiprība, elastība un plasticitāte.
12. Šķēlumu metode un piepūles (M, Q, N), stiepta/spiesta/liekta stieņa šķēluma ģeometriskie raksturotāji.
13. Deformācijas un spriegumi stiepta/spiesta un liekta stieņa šķēlumos. Stieņa stiprības analīze.
14. Stieņu vērpes deformācijas un spriegumi.
15. Spiestu stieņu noturība, Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai, stieņa galu balstījuma ievērtējums. 16. Jēdzieni par deformāciju šļūdi un spriegumu relaksāciju, elastības moduļa un stiprības izmaiņām laikā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students saņem ieskaiti, ja klātienē ir uzrakstīti 2 kontroldarbi, izpildīti un aizstāvēti 2 mājas darbi, un ja neskaidrību gadījumā viņš ir spējīgs auditorijā klātienē koriģēt un teorētiski nopamatot savu aprēķinu rezultātus
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs. Sistēmas ģeometrijas analīze un balstu reakciju aprēķins. 2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs. Liektas sijas piepūļu anlīze un racionāla šķērsgriezuma izvēle.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums; 2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.
Pamatliteratūra
1. Kepe O., Vība J. Teorētiskā mehānika.- R.: Zvaigzne, 1982.- 577 lpp. 2. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp. 3. Bulavs, Felikss. Būvmehānikas ievadkurss / F. Bulavs, I. Radiņš. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. 4. Sozen, Mete A. Understanding structures : an introduction to structural analysis / Mete A. Sozen, Toshikatsu Ichinose. - Boca Raton, FL : CRC Press, c2009
Papildliteratūra
1. Siliņš L., Šķiņķis C. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1966. 279 lpp. 2. Materiālu pretestība uzdevumos. J.Auzukalns, E.Ceplītis, I.Kalniņš, I.Liepiņš. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262
Piezīmes
Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (G0323).