Excel
Kursa nosaukums Meža botānika
Kursa kods BiolP011
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Botānika
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 81
Kursa apstiprinājuma datums 23/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., asoc. prof. Viesturs Šulcs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par augu morfoloģiju, augu anatomiju un augu sistemātiku (klasifikāciju un botānisko nomenklatūru), taksonomisko vienību saistību ar meža ekosistēmām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Zināšanas – par meža ekosistēmas taksonu morfoloģiju, bioloģiju, ekoloģiju un to lomu augu sabiedrībās, taksonu migrāciju, ģeogrāfisko izplatību un floristisko statusu Latvijā – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
2.Prasmes – analizēt un izvērtēt augu morfoloģiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā). 3.Kompetence – novērtēt un pamatot taksona un vides mijiedarbības izpausmes, spriest par taksona atbilstību ekoloģiskiem apstākļiem, noteikt meža augšanas apstākļu tipu pēc augāja – 1. – 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā).
Kursa saturs(kalendārs)
1.diena. Purvu veģetācija – 8 h.
2.diena. Augu noteikšanas principi. Meža veģetācijas aprakstīšanas metodes – 8 h.
3.diena. Cilvēka būtiski neietekmēto mežu floristiskais sastāvs. 1. kolokvijs (pēc maršruta dabā) – 8 h.
4.diena. Nosusināto mežu floristiskais sastāvs. 2. kolokvijs (pēc maršruta dabā) – 8 h..
5.diena. Individuālā herbārija apstrāde – 8 h.
6.diena. Palieņu mežu floristiskais sastāvs – 8 h..
7.diena. Piejūras kāpu mežu veģetācija, tās floristiskais sastāvs. 3. kolokvijs (pēc maršruta dabā) – 8 h.
8.diena. Gravu mežu floristiskais sastāvs – 8 h.
9.diena. Citzemju kokaugu sugu stādījumu floristiskais sastāvs – 8 h. 10.diena. Prakses aizstāvēšana – Individuālā herbārija (sagatavots pirms prakses) un prakses protokolu iesniegšana; ieskaite – 8 h.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iesniegts un pozitīvi novērtēts individuālais herbārijs, iesniegti prakses protokoli; iegūta ieskaite par praksi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
3 kolokviji (cilvēka būtiski neietekmēto un nosusināto mežu vaskulārie augi, ķērpji un sūnas) - taksonu diagnostiskās pazīmes, to latviskie un latīniskie nosaukumi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Pozitīvs individuālā herbārija vērtējums (ja herbārijs sagatavots un noformēts atbilstoši pieņemtajiem noteikumiem). Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (jāpazīst augi, jāzina to latīniskais un latviskais nosaukums).
Obligātā literatūra
1.Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
2.Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs.Jelgava: LLU, Studentu biedrība «Šalkone», 2014.178+1 lpp.
3.Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp.
4.Latvijas vaskulāro augu flora. Atb. red. V. Šulcs. [1-5]-13. Rīga: LU Bioloģijas institūts, 1999-2015.
5.Āboliņa A., Vimba E. Latvijas PSR mežu ķērpju un sūnu noteicējs. Rīga: LVI, 1959. 109+2 lpp. 6.Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. Latvijas ķērpji un sūnas: taksonu saraksts. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, DU AA „Saule”, 2015. 213 lpp.
Papildliteratūra
1.Āboliņa A. Meža sūnas. Rīga: LAK, 1965. 157 lpp.
2.Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 126 lpp. 3.Galeniece M., Tabaka L. Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs. Rīga: ZAI. 1962. 109 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/
Piezīmes
Prakse Meža fakultātes akadēmiskā bakalaura programmā Mežzinātne obligātajā daļā, 2. semestrī.