Excel
Kursa nosaukums Dendroloģija
Kursa kods BiolP001
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Botānika
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. silv., vieslekt. Solveiga Luguza

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti prakses laikā iepazīstas ar kailsēkļu un segsēkļu kokaugu fenoloģisko fāžu atšķirībām un taksonomiskās piederības noteikšanas īpatnībām dabā. Atsevišķu sugu fenoritmikas noteikšanai izmanto dažādos dendroloģiskajos stādījumos augošās savvaļas un introducētās kokaugu sugas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc prakses students zina gan Latvijā savvaļā augošos kokaugus, gan introducētās sugas – antropofītus, to naturalizācijas pakāpi, ir apmeklējuši un ir detalizēti iepazīstināti ar nozīmīgākajiem, sugām bagātākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem Latvijā, kuros bez prasmēm pazīt vietējās un introducētās pamatsugas, apgūst arī dekoratīvo šķirņu un formu veidošanas principus, pavairošanu, atpazīšanu. Papildinot iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas ar praksē gūtajām iemaņām, students ir kompetents saistīt kokaugu individuālās augšanas prasības ar atbilstību augšanas apstākļiem mežā, kā arī izvēloties apstādījumiem piemērotākās kokaugu šķirnes un formas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 1. diena. Skrīveru dendrārijā sastopamās vietējo un introducēto kokaugu sugas
2 2. diena. Kailsēkļi Kalsnavas arborētumā
3 3. diena. Segsēkļi Kalsnavas arborētumā
4 4. diena. Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī sastopamās vietējo un introducēto kokaugu sugas
5 5. diena. Jelgavas pilsētas parkos un apstādījumos sastopamās vietējo un introducēto kokaugu sugas 6 6. diena. Savvaļā augošie kokaugi MPS Jelgava teritorijā. Herbārija nodošana un prakses atskaites aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīvi jāpiedalās visās prakses dienās, pabeidzot vākt kokaugu herbāriju, kura saturs iepriekš ir saskaņots ar prakses vadītāju, prakses pēdējā dienā jāiesniedz un jāaizstāv prakses atskaite un herbārijs.
Pamatliteratūra
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja encikolopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.
Papildliteratūra
1. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2. http://www.kurtuesi.lv/download/flora/Latvijas_Kokaugu_atlants_LV.pdf; 3. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358 4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" ISSN 1641-1307.
Piezīmes
Obligāta prakse Meža fakultātes akadēmiskās studiju programmas "Mežzinātne" specialitātē.