Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augu fizioloģija II
Kursa kods Biol3006
Zinātnes nozare Bioloģija
Zinātnes apakšnozare Augu fizioloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 27/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. biol., prof. Ina Alsiņa
Mg. agr., lekt. Laila Dubova
Dr. habil. agr., prof. (Emeritus) Valdis Klāsens

Priekšzināšanas
Biol3014, Augu fizioloģija I
Kursa anotācija
Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. Miera periods. Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte. Sēklu nogatavošanās, miera periods un dīgšanas vielu maiņas procesi. Dažādu lauksaimniecības kultūraugu grupu ražas veidošanās fizioloģiskie procesi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par augu šūnu un organismu, bioķīmiju un vielmaiņu, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem – kontroldarbi (testi), laboratorijas darbi
Prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus - kontroldarbi (testi), laboratorijas darbi
Spēj novērtēt augu produktivitāti ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem - kontroldarbi (testi), laboratorijas darbi.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija.1h    
2.Apaugļošanās, sēklu attīstība, sēklu nogatavošanās. Sēklu miera periods. 1h    
3.Sēklu dīgšanas procesu fizioloģija. Juvenālais periods. 1h
4.Reproduktīvais periods, tā regulēšanas iespējas. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. 1h
5.Augu novecošanās, tās regulācija. 1h
6.Augu miera periods, tā regulācijas iespējas. 1h
7.Augu ražas veidošanās fizioloģiskās likumsakarības. Fotosintēze un elpošana sējumos, sējumu produktivitāte. 1h
8.Graudaugu ražas veidošanās fizioloģija. 1h
9.Pākšaugu un eļļas augu ražas veidošanās fizioloģija. 1h
10.Kartupeļu un sakņaugu ražas veidošanās fizioloģija. 1h
11.Zālaugu fizioloģiskās īpatnības. Zaļmasas uzkrāšanās dinamika un kvalitatīvā sastāva izmaiņas dažādās attīstības fāzes1h
12.Augļu un ogu ražas veidošanās un nogatavošanās fizioloģija. 1h
13.Dārzeņu ražas veidošanās. Ražas uzglabāšanas fizioloģija. 1h
14.Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. 1h
15.Augu ziemošana. Vides faktoru ietekme uz augiem ziemošanas laikā. 1h
16.Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte.  1h

Laboratorijas darbu tematiskais plāns:
1)Veģetācijas izmēģinājumu iekārtošana.
2)Sēklu dīgtspējas noteikšana
3)Augu ūdens režīms. Gutācija
4)Augu ūdens aiztures spējas. Pigmenti.
5)C vitamīna noteikšana
6)Reducējošo cukuru noteikšana
7)Eksperimentu likvidācija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Mutiskais eksāmens
Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Uzrakstīta un aizstāvēta eseja par izvēlētā auga produktivitāti.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu zināšanas tiek novērtētas kontroldarbos (testos) par augu augšanu un attīstību un augu stresa fizioloģiju. Studentam jāuzraksta eseja par izvēlētā auga produktivitāti noteicošajiem faktoriem un produktivitātes paaugstināšanas iespējām.

Kontroldarbi:
Augšana un attīstība 10%
Stresa fizioloģija 10%
Eseja -Auga produktivitāte 10%
Atbildēti laboratorijas darbi 20%
Eksāmens 50%
Pamatliteratūra
1.Ieviņš Ģ. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 607 lpp.
2. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.
3.Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2006. 764 p.
Papildliteratūra
1.Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Под ред. Н.Н. Третьякова; [авт. : Н.Н. Третьяков ... [и др.]. 2-е изд., перераб и доп. Москва: КолосС, 2005. 654 с.
2.Heldt H.W. Plant biochemistry and molecular biology. Oxford: Oxford University Press, 1999. 522 p.
Periodika un citi informācijas avoti
Nozares žurnāli:
“Saimnieks.LV”,
“Agrotops”,
“Dārza pasaule” u.c.
Piezīmes
Obligāts kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Ilgtspējīga lauksaimniecība” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" laukkopības un dārzkopības specializācijā.