Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Prakse II
Kursa kods ArhiP019
Zinātnes nozare Arhitektūra (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 30
Kopējais stundu skaits kursā 810
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 810
Kursa apstiprinājuma datums 10/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. arch., doc. Kristīne Vugule

Priekšzināšanas
Arhi5050, Ainavu arhitektūras teorija
Kursa anotācija
Prakses mērķis ir apgūt darbu ainavu plānošanas, projektēšanas, vai ierīkošanas uzņēmumos, birojos, pašvaldību struktūrās. Darbs specialitātē izpildītāja amatā, stažēšanās vadošā darbā. Visa ainavu projektēšanas, plānošanas un ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: par ainavu un dārzu plānošanas projektu saturu un apjomu, projektu sastādīšanas, līgumu slēgšanas kārtību, finansēšanu, dokumentu sagatavošanu konkursiem, teritorijas labiekārtošanas darbu secību, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un darbu vadīšanas procesu praksē, darba organizāciju uzņēmumā.
• Prasmes: strādāt patstāvīgi un strādāt kolektīvā, prasmes komunikācijā ar klientiem. • Kompetence: organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru.
2 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
3 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
4 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
5 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā.
6 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā.
7 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
8 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
9 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
10 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
11 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
12 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
13 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
14 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
15 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā. 16 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Noteiktajā laikā iesniegta un pozitīvi novērtēta prakses atskaite. Atskaitei, kas iesniegta pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Prakses vadīšanai tiek nozīmēts vadītājs no iestādes vai organizācijas, kur tiek izieta prakse Pēc iepazīšanās ar prakses programmu, prakses mērķiem un uzdevumiem students kopā ar prakses vadītāju prakses vietā sastāda darba plānu.
Prakses laikā students iekārto dienasgrāmatu, ko aizpilda katru nedēļu, ierakstot galvenos paveiktos darbus. Prakses vadītājs darba vietā katru nedēļu parakstās dienasgrāmatā, akceptējot paveikto darbu. Beidzot praksi prakses vadītājs darba vietā uzraksta atsauksmi par studenta darbu. Prakses noslēgumā students sagatavo prakses atskaiti. Prakses aizstāvēšana notiek katedrā pēc prakses beigām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no uzņēmuma vai organizācijas prakse vadītāja atsauksmes un prakses atskaites kumulatīvā vērtējuma.
Obligātā literatūra
1. Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.
2. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p. 3. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p. 4. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.
Papildliteratūra
1. Dārzkopības enciklopēdija. Galvenais redaktors K. Brikels. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 648 lpp. 2. Kortje Dž. Dārzs ikvienam. Rīga: Jumava, 2001. 222 lpp. 3. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā 2011-2013: Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923 2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm 3. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457
Piezīmes
Obligātā prakse VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.