Excel
Kursa nosaukums Bakalaura darbs
Kursa kods Arhi4054
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 10
ECTS kredītpunkti 15
Kopējais stundu skaits kursā 400
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 144
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 240
Kursa apstiprinājuma datums 08/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. arch., prof. Natalija Ņitavska

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina teritoriju projektēšanas problemātikas, iekļaujot literatūras izpēti, risinot izvirzītos projektēšanas uzdevumus, apkopojot un sistematizējot iegūtos priekšizpētes rezultātus. Bakalaura darbs apliecina studenta spējas pielietot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ainavas projektēšanā un veikt ar to saistīta zinātniska uzdevuma izpildi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas: studenti iegūs padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi. – 1., 2. pārbaudes darbs (atestācija)
•Prasmes: apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai. – 3.pārbaudes darbs (atestācija) •Kompetence: studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu ainavu arhitektūras nozarē. – 1., 2. pārbaudes darbs (atestācija)
Kursa saturs(kalendārs)
1.Bakalaura darba galvenie uzdevumi un mērķi. Bakalaura darba izstrādes metodika un etapi.
2.Esošas situācijas izpēte un ainavas analīze.
1.pārbaudes darbs (atestācija)
3.Bakalaura darba koncepcija un pamatojums - izstrāde. Darba saturs un struktūra - izstrāde.
4.Projekta zonējums. Projekta funkcionālais un kompozicionālais risinājums.
5.Teritorijas plānojuma vai detāla plāna galīgais variants. Projekta detalizēts risinājums - vertikālais plānojums, griezumi, detaļas, materiālu specifikācijas. Projekta dendroloģiskais risinājums, specifikācijas.
2.pārbaudes darbs (atestācija)
6.Maketa kompozīcijas un materiālu izvēle. Vizualizāciju izstrādāšana. Vizualizācijas izstrāde un noformējums.
7.Darba rakstiskas daļas noformēšana un aizstāvēšana.
8.Darba grafiskais noformējums.
9.Bakalaura darba pirmsaizstāvēšana.
3.pārbaudes darbs (atestācija)
10.Bakalaura darba aizstāvēšana Valsts Eksaminācijas komisijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai veiksmīgi nokļūtu līdz bakalaura darba aizstāvēšanai, nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu bakalaura darba atestācijās saskaņā ar laika grafiku. Students noteiktā laikā iesniedz katedrā pilnībā sagatavotu, izdrukātu un iesietu bakalaura darbu vienā eksemplārā (divi sējumi un CD). Studentam kopā ar darbu jāatrāda saskaņotā atestācijas lapa, kur iegūts pozitīvs vērtējums par atestācijām un no darba vadītāja un vērtēšanas komisijas.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.pārbaudes darbs (atestācija) – bakalaura darba tēmas teorētiskā pētījuma izstrāde, apkopojot zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, arhīva materiālus, vēsturiskus grafiskus, kartogrāfiskus materiālus un citus materiālus par pētāmo objektu. Pētāmas objekta attīstības vīzijas izstrāde, iekļaujot funkcionālus, kompozicionālus risinājumus. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija)
2. pārbaudes darbs (atestācija) – bakalaura darba tēmas teorētiskā pētījuma rezultātu apkopošana un analīze. Pētāma objekta teritorijas izpētes datu grafiskais noformējums. Teritorijas attīstības priekšlikuma grafiskais noformējums. (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija) 3.pārbaudes darbs (atestācija) – bakalaura darba priekšaizstāvēšana, apkopojot un analizējot iegūtos teorētiskā pētījuma rezultātus, izstrādājot secinājumus un publiski prezentējot bakalaura darbu. Sagatavoti priekšlikuma grafiskie materiāli gala noformējumā atbilstoši tēmas specifikai un uzdevumam (Visiem rezultātiem jābūt sagatavotiem gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Darbu vērtē katedras izveidotā komisija un lemj par pielaišanu bakalaura darbu aizstāvēšanai Valsts eksāmenu komisijai)
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Bakalaura darbu aizstāvēšanu organizē kā prezentāciju (PowerPoint formātā). Bakalaura darba aizstāvēšanai studentam atvēlēts laiks ir 7 - 12 minūtes, kam seko recenzenta ziņojums, recenzenta jautājumi vai diskusija ar recenzentu. VEK darba noslēgumā VEK priekšsēdētājs paziņo aizstāvēšanas rezultātus.
Pamatliteratūra
1. Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2. Sauter D. Landscape Construction. Cengage Learning. Architecture, 2005. 491 p.
3. Landschaftsarchitektur Europa. Fieldvork. Basel: Birkhauser - Verlag fur Architektur, 2006. 254 p. 4. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
Papildliteratūra
1. Nicholas T. Dines, Kyle D. Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.
2. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p. 3. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X
2. Garten +Landschaft ISSN: 0016-4720 3. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033
Piezīmes
Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.