Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Arhitektūra III
Kursa kods Arhi4020
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ēku arhitektūra
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 18/12/2013
Atbildīgā struktūrvienība Arhitektūras un būvniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., asoc. prof. (Emeritus) Silvija Štrausa

Priekšzināšanas
Arhi2012, Būvfizika
Arhi2018, Arhitektūra II
Arhi2037, Arhitektūra I
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz ieskatu jaunākajos grīdas seguma materiālos, grīdas siltināšanā, siltuma pārejā grīdas līmenī. Tiek apskatīti sienu veidi sarežģītākām publiskām un ražošanas ēkām, stiklotas alumīnija sienas, jaunākās sienu apdares, piestiprinājumi, KNAUF sauso apmetumu sistēmas. Siltuma pārejas sienu dažādos līmeņos. Jaunākais jumtu segumos. Logi, durvis, vārti
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: Pārzināt jaunāko norobežojošo konstrukciju projektēšanā Zināt jaunāko būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
• Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot jaunāko būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt spēkā esošo ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. • Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu atbilstoši jaunākajiem risinājumiem un normatīviem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Jaunākie grīdas seguma materiāli. Grīdas siltināšana. Siltuma pāreja grīdas līmenī
2 Siltuma pāreja un temperatūras mērījumi dažādos norobežojošo virsmu punktos; analīze
3 Sienu veidi sarežģītākām publiskām un ražošanas ēkām. Stiklotas alumīnija sienas. Jaunākās sienu apdares
4 KNAUF sauso apmetumu sistēmas. Darbs ar CD programmām.
5 Jaunākais jumtu segumos
6 Logi, durvis, vārti, to iestiprinājums norobežojošās konstrukcijās, aukstuma tilti
7 Siltumtehnika un ugunsdrošība norobežojošās konstrukcijās 8 Ilgtspējīga būvniecība, likumdošana pasaulē, Eiropā, Latvijā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Referāts par vienu no tēmām, ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Sandaker Bjorn N. , Eggen Arne P. , Cruvellier Mark R. The Structural basis of Architecture. 2011. 414 p. 2. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 403 p.
Papildliteratūra
1. Змеул C. Г., Маханько Б. А.. Архитектуная типология зданий и сооружений. Москва: Стройиздат, 2001. 2. Маклакова Т. Г. Функция, конструкция, композиция в архитектуре. Москва: Издательство АСВ, 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Būvinženieris. ISSN 1691-9262
Piezīmes
Obligātais kurss VBF Profesionālās Augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika).