Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ainavu plānošana
Kursa kods Arhi4015
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 16/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Arhitektūras un būvniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras doktors, prof. Daiga Skujāne

Kursa anotācija
Vispārējs ievads par ainavu arhitektūras un plānošanas mērķiem, darba saturu un idejām zemes lietošanas plānojuma un dizainā. Jēdziena ainava nozīme ekoloģijā, ģeogrāfijā un citās zinātnes nozarēs. Cilvēka uztvere un ainava. Faktori, kas nosaka ainavas izskatu un attīstību. Cilvēka loma ainavas veidošanā. Ainavu tipi to izvietojums un raksturojums. Latvijas ainavas vēsture. Ainavu plānošana kā viens no teritoriālplānošanas veidiem. Plānojuma mērogi. Ainavas plānojuma saturs, galvenās vadlīnijas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa laikā studenti iegūs un nostiprinās:
• zināšanas par Latvijas ainavas dabas un antropogēnajiem veidotājfaktoriem, dažādiem ainavu tipiem, tiem raksturīgajiem elementiem un telpisko struktūru; zināšanas par ainavu arhitektūrā izmantojamo terminoloģiju;
• prasmes izvērtēt dabas un cilvēka veidoto elementu lomu un nozīmi ainavas estētisko, ekoloģisko, sociālo un funkcionālo īpašību izveidē; • kompetence veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu; kompetence strādāt saskaņā ar Latvijas Republikas lietvedības, būvniecības, pieminekļu aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām; kompetence izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā.
Kursa plāns
1 Jēdziena ainava saturs.
2 Cilvēka uztvere un ainava.
3 Ainavas veidotājfaktori.
4 Latvijas ainavas attīstības vēsture.
5 Ainavas telpiskā struktūra un elementi.
6 Vizuālās ainavu telpas.
7 Funkcionālās ainavu telpas. Ceļa ainava.
8 Ainavu klasifikācija.
9 Latvijas ainavu rajonēšana.
10 Urbānā ainava.
11 Lauksaimniecības ainava.
12 Ainava pie ūdeņiem.
13 Meža ainava.
14 Kultūrvēsturiskā ainava.
15 Dārzu plānošanas vēsturiskie un mūsdienu stili. 16 Ievads ainavu plānošanā un projektēšanas etapos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kontroldarbs. Ainavas definīcijas, attīstības vēsture, uzbūve un struktūra. Ainavas veidotājelementi, vizuālās un funkcionālās ainavu telpas, ainavu klasifikācija, ainavu tipi. Izpildīti un iesniegti novērtēšanai praktiskie darbi. Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests : LTS International Ltd., 2000. 76 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp. 3. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: VAK apvienība "Arkādija", 1995. 397 lpp.
Papildliteratūra
1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 175 lpp. 3. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Architektūra : arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172. 3. Jornal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
Piezīmes
Augstākā profesionālā studiju programma Zemes ierīcībā ar integrētu bakalaura standartu, obligātā B daļa 7. semestrī.