Excel
Kursa nosaukums Apstādījumi I
Kursa kods Arhi2062
Zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Zinātnes apakšnozare Ainavu arhitektūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., vieslekt. Antra Bērziņa

Priekšzināšanas
Arhi1036, Ainavu mācība
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantojamajiem kokaugiem, to bioloģiskajā īpašībām un ekoloģiskajām prasībām. Zināšanas par krāšņumaugu stādāmā materiāla izvēles nosacījumiem, stādījumu ierīkošanu un kopšanu. Studiju kursa ietvaros tiek apgūts viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to ekoloģiskās prasības un izmatošana apstādījumu projektēšanā un ierīkošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•Zināšanas par kokaugu sortimentu, izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prasmes praktiski analizēt un izvērtēt kokaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt– 1.kolokvijs;
•Zināšanas par vasaras puķu sortimentu, izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prasmes praktiski analizēt un izvērtēt vasaras puķi fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt - 2.kolokvijs; •Kompetence novērtēt un pamatot krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriest par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentēt augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu– Kontroldarbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Ievads - apstādījumu nozīme pilsētvidē un lauku vidē. Krāšņumaugu iedalījums – kokaugi, lakstaugi un puķes. Latvijā pieejamais sortiments.
2. Apstādījumu plānošanas principi un vadlīnijas. Apstādījumu ceļvedis, apstādījumu katalogi, to lietošana.     
3. Apstādījumu iekļaušanas esošā vidē, ekoloģiskās saderības principi. Dobju plānojumu izstrādes principi.
4. Kokaugu izmatošanas veidi apstādījumos. Stādu lielumi kokaugiem.
5. Skuju kokaugu sortiments (A-L).
6. Skuju kokaugu sortiments (M-T).
7. Lapu kokaugu sortiments (A-E).
8. Lapu kokaugu sortiments (F-Q).
9. Lapu kokaugu sortiments (R-W). Vīteņaugu sortiments.
10. 1. kolokvijs: Kokaugu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem
11. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortiments (A-K).
12. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortiments (L-Z).
13. 2. kolokvijs: Viengadīgo, divgadīgo puķu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem
14. Viengadīgo, divgadīgo puķu dobju detaļplānojumu izstrāde.
15. Nozīmīgākie krāšņumaugu kaitēkļi un slimības, to ierobežošanas pasākumi.
16. Kontroldarbs: Kokaugu un viengadīgo, divgadīgo puķu raksturojums, ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm, izvērtēt piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstiska ieskaite ar atzīmi. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtoti kolokviji un kontroldarbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1. kolokvijs. Kokaugu sortimenta tabulu- augu sarakstu izstrāde, ņemot vērā ekoloģiskās un fenotipiskās pazīmes.
2. kolokvijs. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortimenta tabulu - augu sarakstu izstrāde, ņemot vērā izmantošanas veidu un fenotipiskās pazīmes. Kontroldarbs. Dobju detālu plānu izstrāde.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites vērtējuma un kolokviju un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma. Studenti, kuri noteiktajos laikos ir iesnieguši patstāvīgos darbus, nokārtojuši kolokvijus un kontroldarbu, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm, var iegūt akumulējošo ieskaites atzīmi, ko veido iepriekš minēto vidējā aritmētiskā atzīme.
Pamatliteratūra
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
3. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp. 4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.
Papildliteratūra
1. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
2. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp. 3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.3. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172
2. Lauku Avīze (ISSN 1407-4338). 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
Piezīmes
Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.