Excel
Kursa nosaukums Apstādījumi I
Kursa kods Arhi2062
Zinātnes nozare Arhitektūra (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., vieslekt. Antra Bērziņa

Priekšzināšanas
Arhi1036, Ainavu mācība
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantojamajiem kokaugiem, to bioloģiskajā īpašībām, ekoloģiskajām prasībām un izmantošanas veidiem. Zināšanas par krāšņumaugu stādāmā materiāla izvēles nosacījumiem, stādījumu ierīkošanu un kopšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1. Pārzina kokaugu sortimentu, izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prot praktiski analizēt un izvērtēt kokaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt– 1.kolokvijs;
2. Pārzina kokaugu sortimentu, izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prot praktiski analizēt un izvērtēt kokaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt–2.kolokvijs;
3.Novērtē un pamato krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriež par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentē augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu– Kontroldarbs
Kursa saturs(kalendārs)
1. Ievads - apstādījumu nozīme pilsētvidē un lauku vidē. Krāšņumaugu iedalījums – kokaugi, lakstaugi un puķes. Latvijā pieejamais (2h).
2. Apstādījumu plānošanas principi un vadlīnijas. Apstādījumu ceļvedis, apstādījumu katalogi, to lietošana (2h).     
3. Apstādījumu iekļaušanas esošā vidē, ekoloģiskās saderības principi. Dobju plānojumu izstrādes principi (2h).
4. Kokaugu izmatošanas veidi apstādījumos. Stādu lielumi kokaugiem (2h).
5. Skuju kokaugu sortiments (A-L) (2h).
6. Skuju kokaugu sortiments (M-T) (2h).
7. Lapu kokaugu sortiments (A-E) (2h).
8. Lapu kokaugu sortiments (F-Q) (2h).
9. Lapu kokaugu sortiments (R-W) (2h).
10. Vīteņaugu sortiments(2h).
11. 1. kolokvijs: Kokaugu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (A-K) (2h).
12. Kokaugu dobju detaļplānojumu izstrāde(2h).
13. Kokaugu dekoratīvās īpašības un to izmantošanas veidi(2h).
14. Kokaugu izmatošana dzīvžogos, sortimenta izvēle ierīkošana un kopšana(2h).
15. 2. kolokvijs: Kokaugu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (L-W) (2h).
16. Kontroldarbs: Kokaugu raksturojums, ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm, izvērtēt piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem(2h).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstiska ieskaite ar atzīmi. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtoti kolokviji un kontroldarbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites vērtējuma un patstāvīgo darbu, kolokviju un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma. Studenti, kuri noteiktajos laikos ir iesnieguši patstāvīgos darbus, nokārtojuši kolokvijus un kontroldarbu, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm, var iegūt akumulējošo ieskaites atzīmi, ko veido iepriekš minēto vidējā aritmētiskā atzīme.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites vērtējuma un patstāvīgo darbu, kolokviju un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma. Studenti, kuri noteiktajos laikos ir iesnieguši patstāvīgos darbus, nokārtojuši kolokvijus un kontroldarbu, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm, var iegūt akumulējošo ieskaites atzīmi, ko veido iepriekš minēto vidējā aritmētiskā atzīme.
Pamatliteratūra
1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam. Rīga: Jumava, 2012. 128 lpp.
3. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi)
Papildliteratūra
1. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.
2. Lasis А. No zāliena līdz daiļdārzam. Rīga: Jumava, 2012. 112 lpp.
3. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. Elements, 2002. 151 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Izdevniecības AS "Latvijas Mediji" tematiskie izdevumi.
3. Saimnieks LV, Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
4. Ievas dārzs. Rīga: Žurnāls Santa ISSN : 1691-6239.
5. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājaslapa http://www.vaad.gov.lv/
Piezīmes
Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās.