Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Būvgrafika I
Kursa kods Arhi2042
Zinātnes nozare Arhitektūra (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras maģistrs, lekt. Kristīne Vugule
inženierzinātņu maģistrs, lekt. Juris Žodziņš

Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar konstruktoru dokumentiem, apgūst iemaņas strādāt ar rokas rasēšanas instrumentiem, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, iepazīst ēku plānu, griezumu fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības. Dažādu ģeometrisku priekšmetu konstruēšana. Elementu proporcijas. Horizonts, perspektīve. Rotācijas asis. Gaisma un ēnas.
Kursa plāns
1 Konstruktoru dokumentu veidi.
2 Rasējumu formāts un apdare, līnijas, mērogi. Kompozīcija lapā. Ģipša kuba konstruēšana (2 lab.d.).
3 Izmēru atzīmēšana rasējumos.
4 Projektēšanas stadijas, rasējumu komplekti. Satekpunkti, horizonts, simetrija, proporcijas (2 lab.d.).
5 Apzīmējumi būvniecības rasējumos.
6 Ēku konstruktīvie elementi. Lode, ēnošanas pamatprincipi (2 lab.d.).
7 Ēku plānu rasējumi. 8 Ēku griezumu rasējumi. Piramīdas konstruēšana un ēnošana (2 lab.d.).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi par teorētisko mācību vielu, jāizstāv rasējumu komplekts, saņemot ieskaiti.
Pamatliteratūra
1. Korojevs J. Rasēšana celtniekiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. -275 lpp.
2. Kirilovs A., Sokolovskis M. Rasēšana. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne, 1970. - 305 lpp.
3. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. RTU 2007. . 4. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi
Papildliteratūra
1. Б.В. Будасов, Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва, Стройиздат, 2002. - 450 стр.
2. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga, 1995. - 88 lpp.
3. Deineka A. Mācīsimies zīmēt. Rīga, 1963. - 224 lpp. 4. Eglītis E. Tehniskās grafikas ceļvedis. 4.burtnīca. Būvgrafikas elementāris kurss. Rīga: RCK, 1998. - 29 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Praktiskā būvniecība" 2. Žurnāls "Māksla Plus"
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF Būvzinātnes studiju programmā un Otrā līmeņa profesionālāas augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība (pilna laika) 1.semestrī.