Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Projektu grafika II
Kursa kods Arhi1009
Zinātnes nozare Arhitektūra (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras maģistrs, viesdoc. Iveta Lāčauniece

Kursa anotācija
Studiju priekšmetā studenti apgūst priekšstatu par būvniecības rasējumiem. Studiju gaitā tiek izstrādāts vienkāršots būvniecības rasējums pielietojot dažadus noformēšanas paņēmienus, apgūta prezentācijas materiāla noformēšana un prezentācija. Tiek apgūti ģenplānu izstrādāšanas pamatprincipi un to grafiskās noformēšanas pamati, apgūta ainavas elementu attēlošana perspektīvē.
Kursa plāns
1 Iepazīšanās ar būvniecības rasējumiem
2 Apzīmējumu pielietošana būvniecības rasējumos
3 Vienkāršas divstāvu ēkas projektēšanas principi
4 Būvprojekta elementu izvietošana projektā un to savstarpējās sakarības
5 Asu konstruēšana,
6 Griezuma un fasāžu konstruēšana
7 Stāvu plānu rasējumu izpildīšana
8 Fasāžu un plāna detaļu savstarpējas sakarības un to konstruēšana
9 Griezuma detaļu konstruēšana, kāpnes
10 Augstuma atzīmju un plānu izmēru izlikšana
11 Būvprojekta noformēšanas principi
12 Prezentācijas projekta noformēšanas principi
13 Teritorijas plānošanas pamatprincipi
14 Ģenplāna praktiska izstrādāšana
15 Ģenplāna praktiska noformēšana 16 Ģenplānā attēlotās teritorijas perspektīves konstruēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaites saņemšanai jābūt izpildītam vienkāršotam būvprojektam atbilstoši būvprojekta noformēšanas parasībām un noformētam atbilstoši prezentačijas projekta prasībām, jābūt izstrādātam ģenplānam ar izvietotu būvprojektā rasēto ēku, jābūt uzkonstruētai ģenplānā attēlotās teritorijas perspektīvei.
Pamatliteratūra
1. Briling N.S., Baļjacin S.N.(1995) Rasēšana - izziņas materiāls. Maskava, Strojizdat, 92lpp. 2. Bogoļubovs S, (1990) Rasēšana. Rīga, 301lpp.
Papildliteratūra
1. Kaplun. A. (1970) Sovremennaja arhitekturnaja grafika. Maskava, 201lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Māksla plus, Rīga
2. Deko, Rīga 3. Latvijas Architektūra, Rīga
Piezīmes
Priekšmets iekļauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas ar integrēto bakalauru obligātajā A daļā, 2.semestrī.