Kursa kods MašZ4029

Kredītpunkti 1.50

Metālapstrāde II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un instrumentiem.
Prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvēlē.
Kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Sagataves virsmas.
2 Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu.
3 Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem.
4 Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem.
5 Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums.
6 Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts.
7 Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām.
8 Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde.
9 Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums.
10 Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa. Rotācijas ātrumu rindas.
11 Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
12 Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
13 Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dinamika.
14 Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas.
15 Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas.
16 Apstrādes precizitāte. Apstrādes kļūdu iedalījums. Iespējamā un ekonomiskā apstrādes precizitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi;
- ieskaitīti kontroldarbi par teorētisko kursu;
- kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10...15 % no kopskaita.
Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.
3. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU. 2005. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Bunga G., Geriņš Ē. Apstrādes ar atdalīšanu tehnoloģija. Rīga: RTU, 2007. 90 lpp.
2. Machining Technology Tool Catalogue. FRANKEN G und H & Co. KG. GERMANY, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

Piezīmes

Obl.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana pilna un nepilna studijās.