Kursa kods LauZ4255

Kredītpunkti 1

Lopkopības mehanizācija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4234, Lopkopības tehnoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar lopbarības un izdales iekārtām, ūdensapgādes sistēmām un iekārtām, kūtsmēslu izvākšanas risinājumiem un iekārtām, kūts mikroklimata nodrošināšanas sistēmām un vēdināšanas iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par mūsdienīgas lopkopības tehnikas uzbūvi un darbību, par modernām tehnoloģiskām sisitēmām, kuras izmanto lopbarības izdalei, mājdzīvnieku ūdensapgādei, kūtsmēslu izvākšanai un uzkrāšanai, lopu mītņu mikroklimata nodrošināšanai.
• Prasmes - izvērtēt dazā'das lopkopības tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas pēc to uzbūves un konstruktīvā risinājuma, kā arī izstrādāt inženiertehniskos aprēķinus, konstruējot jaunu vai pilnveidojot esošo lopkopības tehniku.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženieriem, rūpējoties par lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas modernizēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lopbarības izdale lielopu mītnēs. – 3h
2 Lopbarības izdale cūku un putnu mītnēs. -3h
3 Pakaišu, kūtsmēslu izvākšanas iekārtas. – 3h
4 Šķidrmēslu izvākšanas sistēmas. Darbu mehanizācija kūtsmēslu krātuvēs.-3h
5 Lopu mītņu apgāde ar silto un auksto ūdeni.- 2h
6 Mikroklimata nodrošināšana l/s dzīvnieku mītnēs.- 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids ieskaite ar atzīmi. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem, kontroldarbiem jābūt ar pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu vidējā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Pārbaudījuma atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
3. DeLaval Dairy Farming Handbook. DeLaval. 2009. 305 p.
4. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava:LLU, 2012. 240 lpp. Ir LLU FB ~46 eks.

Papildliteratūra

1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
2. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Aut.gr.vad. J.Priekulis. Jelgava, LLU, 1999. 60 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāli "Agro Tops" ISSN 1407-5164
2. "Saimnieks.LV" ISSN 1691-1598
3. https://lv.farmforage.com/7696-what-parameters-characterize-the-microclimate-of-liv.html
4. https://www.delaval.com/lv/our-solutions/cow-comfort/ventilation--lighting/
5. https://www.gea.com/en/dairy-farming/index.jsp
6. http://www.agrocesis.lv/pkategorijas/fermu-aprikojums-un-lopkopibas-inventars/

Piezīmes

Obligāts kurss TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"