Kursa kods Fizi2032

Kredītpunkti 2

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Kursa anotācija

Šajā kursā paredzēts apgūt fiziku no mehānikas lidz elektrostatikai un līdzstrāvai, atbilstoši enerģētikas inženieru tālāko profesionālo studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1.zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2.prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3.kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos un eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kinemātika. Virzes un rotācijas kustība.(Lekcija - 2 h)
2. Virzes kustības dinamika, impulss.(Lekcija - 2 h)
3. Rotācijas kustības dinamika, inerces moments, impulsa moments.(Lekcija - 2 h)
4. Darba un enerģijas aprēķināšana.(Lekcija - 2 h)
5. Molekulāri kinētiskā teorija, ideālas gāzes.(Lekcija - 2 h)
6. Pārneses parādības (difūzija, siltumvadīšana, viskozitāte).(Lekcija - 2 h)
7. Termodinamika, gāzu siltumietilpības.(Lekcija -2 h)
8. Cikliski procesi. (Lekcija - 1 h)
9. Otrais termodinamikas likums.(Lekcija - 1 h)
10. Elektrisko lādiņu mijiedarbība. Kulona likums. (Lekcija – 1 h)
11. Elektriskā lauka intensitāte un potenciāls.(Lekcija - 1 h)
12. Elektriskais lauks dielektriķos. (Lekcija - 1 h)
13. Pjezoefekts. (Lekcija – 1 h)
14. Elektriskais lauks vadītājos. Kondensatori.(Lekcija - 2 h)
15. Līdzstrāva.(Lekcija - 1 h)
16. Kontaktparādības metālos. (Lekcija - 1h)

Praktiskie darbi
1. Praktiskie darbi mehānikā.. 2 h
2. 1. kontroldarbs. Kinemātika un dinamika 1 h
3. Praktiskie darbi molekulārfizikā. 2 h
4. 2. kontroldarbs.Siltumprocesu aprēķini 1h
5. Praktiskie darbi elektrostatikā. 1 h
6. 3. kontroldarbs. Elektrisko lauku aprēķināšana. 1 h

Laboratorijas darbi
1. Laboratorijas darbi mehānikā, berze, inerces moments, rotācijas dinamika, jauda. 4 h

2. Laboratorijas darbi molekulārfizikā (viskozitāte, siltumietilpība, virsmas spraigums, fāzu pārejas). 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas darbi, kontroldarbos savākti vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita;
Nokārtots rakstisks eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Students patstāvīgi studē mācību literatūru;

2) Students veic nepieciešamos aprēķinus laboratorijas darbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1) Teorijas un uzdevumu risināšanas kontroldarbi – 3;

2) Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) - 4

Pamatliteratūra

1. Fizika. Valtera A. redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c., Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte. ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl. studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Lietišķā enerģētika”