Kursa kods CitiP032

Kredītpunkti 5

Darba aizsardzība tautsaimniecībā I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Priekšzināšanas

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

VadZ5053, Uzņēmējdarbības plānošana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse iepazīstina studentus, kā veidot prasmes un pielietot darba aizsardzības teorētiskās zināšanas darbā ar normatīviem dokumentiem, lietvedību, pilnveidot organizatoriskās un saskarsmes prasmes, iemaņas darba aizsardzības dokumentu noformēšanā, sagatavot mācību metodisko materiālu darba aizsardzībā, izstrādāt darba drošības instrukcijas, veikt instruktāžas un izskaidrot strādājošiem neskaidros darba drošības jautājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt, un atpazīt darba vides riskus, izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm;
• kompetence - veikt darba vides iekšējo uzraudzību, analizēt un prognozēt darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izvēlētās darba aizsardzības problēmas izpētes plāna sastādīšana.
2 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
3 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
4 Nepieciešamo datu ievākšana prakses vietā.
5 Atskaite par paveikto.
6

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaitei jābūt izstrādātai un noformētai atbilstoši metodiskiem norādījumiem un ir jāveic prakses aizsatāvēšana (prezentācija). Prakses atskaites vērtējums ir „ieskaite” ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. No spāņu valodas tulkojuši: V. Kempaua, E. Briška; Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Profesionālā prakse iekļauta augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.