Kursa kods BūvZ4108

Kredītpunkti 1

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Fizi2004, Fizika I

Fizi2005, Fizika II

Mate1021, Matemātika I

Mate1022, Matemātika II

Mate2031, Matemātika III

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dzelzsbetona konstrukciju darbības principu, apgūst praktiskas iemaņas dažādu dzelzsbetona siju un plātņu nestspējas novērtēšanai, kā arī garenstiegrojuma un šķērsstiegrojuma aprēķināšanā un izvietošanā. Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar reālu dzelzsbetona siju faktisko darbību liecē atkarībā no stiegrojuma daudzuma un salīdzina to ar teorētiskajiem aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss tiek vērtēts ar ieskaitīts/neieskaitīts. Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu (ieskaitīts), jābūt izpildītām visām prasībām, kas attiecas uz apmeklējumu, praktiskajiem darbiem, laboratorijas darbu, pastāvīgo darbu un kontroldarbu.
Daļēji apmeklētas un attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklētas nodarbības tiek vērtētas kā 50% apmeklējums. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad par katriem neapmeklētajiem 10% ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs. Piemēram, ja apmeklējums 78% vai 70%, abos gadījumos ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs, bet, piemēram, 68% gadījumā, jāizstrādā divi papildus patstāvīgie darbi.
Kontroldarbā netiek vērtēta visa kursa viela, bet minimāli nepieciešamās zināšanas, tāpēc pareizajām atbildēm jāsastāda 80% no visiem kontroldarba jautājumiem. Kontroldarbu var kārtot atkārtoti, kamēr ir sasniegts vajadzīgo punktu skaits. Tomēr, kontroldarbu kārtošana netiek organizēta biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Prasības kursa nokārtošanai. Dzelzsbetona darbības būtība, attīstības vēsture. (1h)
2. Laboratorijas eksperimenta plānošana. (1h)
3. Lekcija: Materiāli un to fizikāli mehāniskās īpašības. Betons. Tērauds. Nemetāliskais stiegrojums. (1h)
4. Laboratorijas darbu paraugu izgatavošana. (1h)
5. Lekcija: Dzelzsbetona siju normālšķēluma stiprības pārbaude, garenstiegrojuma noteikšana. (1h)
6. Laboratorijas darbu protokola uzbūve. (1h)
7. Lekcija: Stieptā un spiestā stiegrojuma aprēķins dzelzsbetona sijām. (1h)
8. Dzelzsbetona sijas slogošanas tests. (1h)
9. Lekcija: T veida šķērsgriezuma siju garenstiegrojuma aprēķins. (1h)
10. Laboratorijas darbā izmantotā betona stiprības klases noteikšana. (1h)
11. Lekcija: Siju bīdes nestspējas noteikšana un šķērsstiegrojuma aprēķins. (1h)
12. Dzelzsbetona sijas teorētiskās nestspējas aprēķins. (1h)
13. Lekcija: Plātņu caurspiešanas aprēķins un kapiteļa konstruēšana. (1h)
14. Laboratorijas darba protokola noformēšana, kopsavilkums un secinājumi. (1h)
15. Kontroldarbs. (1h)
16. Laboratorijas darba aizstāvēšana. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam ir jāiegūst ieskaite bez atzīmes. Lai to saņemtu, jābūt:
- nodarbību apmeklējumam vismaz 80% apmērā;
- izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (100% vērtējums e-studiju vidē);
- izstrādāts un aizstāvēts laboratorijas darbs;
- izstrādāts patstāvīgais darbs;
- 80% apmērā nokārtots minimālo zināšanu pārbaudes darbs (kontroldarbs).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi. Aprēķina uzdevumi ir pieejami tikai Vides un Būvzinātņu fakultātes datorklasē (702. auditorija). Tie jāizpilda patstāvīgi un jāiesniedz e-studiju vidē.
Patstāvīgais darbs. Studentam individuāli vai grupā ir jāveic kāds darbs, kas var noderēt pašiem vai vēlāk studējošiem labāk uztvert/saprast apgūstamo tematu. Iespējamie varianti: Wiki lapas izveide vai labošana e-studiju vidē, stiegrotu konstrukciju digitālā telpiskā modeļa izveide, nelielu uzskates paraugu izveidošana, paraugu izgatavošana slogošanai laboratorijas iekārtās, u.c. Patstāvīgais darbs iepriekš jāsaskaņo ar kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek vērtēts ar ieskaitīts/neieskaitīts. Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu (ieskaitīts), jābūt izpildītām visām prasībām, kas attiecas uz apmeklējumu, praktiskajiem darbiem, laboratorijas darbu, pastāvīgo darbu un kontroldarbu.
Daļēji apmeklētas un attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklētas nodarbības tiek vērtētas kā 50% apmeklējums. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad par katriem neapmeklētajiem 10% ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs. Piemēram, ja apmeklējums 78% vai 70%, abos gadījumos ir jāizstrādā papildus patstāvīgais darbs, bet, piemēram, 68% gadījumā, jāizstrādā divi papildus patstāvīgie darbi.
Kontroldarbā netiek vērtēta visa kursa viela, bet minimāli nepieciešamās zināšanas, tāpēc pareizajām atbildēm jāsastāda 80% no visiem kontroldarba jautājumiem. Kontroldarbu var kārtot atkārtoti, kamēr ir sasniegts vajadzīgo punktu skaits. Tomēr, kontroldarbu kārtošana netiek organizēta biežāk kā vienu reizi nedēļā.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1. Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process. London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc.: E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”