Kursa kods BūvZ3046

Kredītpunkti 1.50

Ceļi un laukumi II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā60

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vispārīgas ziņas par autoceļiem un laukumiem, kā arī to būvniecību, ekspluatāciju un ietekmi uz apkārtējo vidi. Praktiskajos darbos un kursa projektā studenti apgūst iemaņas ceļu tehniskā projekta izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā students iegūst:
• vispusīgas zināšanas par ceļiem, automobiļa riteņu saisti ar ceļa segu, satiksmes drošības prasības, ceļu un laukumu būvniecībai pielietojamiem materiāliem un ceļu inženierbūvēm;
• prasmes veikt autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties videi draudzīgus būvmateriālus un apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves;
• spēju analizēt ceļu un laukumu tehniskos projektus – to iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas materiāli autoceļa projektēšanai; datu apstrāde.
2 Projektējamā ceļa rajona raksturojums. Autoceļa kategorijas noteikšana.
3 Ceļa trases plāna līkņu un redzamības attāluma aplēse.
4 Ceļa garenslīpuma un vertikālo līkņu aplēse.
5 Ceļa klātnes parametru aplēse.
6 Ceļa trases plāna varianti un pieņemtā varianta atbalstpunktu izvēle.
7 Trases atbalstpunktu koordinātu aprēķins.
8 Trases plāna elementu - taisnes un loka aplēse.
9 Garenprofila sastādīšana .
10 Garenprofila elementu noteikšana
11 Ceļa šķērsprofilu projektēšana
12 Ceļa šķērsprofilu variantu skices.
13 Ceļa segas konstrukcijas izvēle
14 Ceļa segas konstrukcijas izvēle
15 Kursa projekta grafiskās daļas noformēšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts kursa projekts.

Obligātā literatūra

1. Andersons G. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. G. Andersons, R. Siņajeva; Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
2. Wright Paul H. Highway engineering. H. Wright; with contributions by James S. Lai...[et.al.] 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, 1996. 680 p.
3. Бойчук В. С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. В. С. Бойчук. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Колос, 1996. 205 c.

Papildliteratūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006.. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf
2. Mannering F. L. Principles of highway and traffic analysis. Fred L. Mannering, Walter P.Kilareski. 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1998. 340 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Autoceļi. ISSN 0201-79X.
2. Civil Engineering. Finnish Civil Engineering and Construction journal. ISSN 0033-913X

Piezīmes

Obligātais kurss VBF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides zinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vide un ūdenssaimniecība”.