Kursa kods BūvZ3045

Kredītpunkti 2

Ceļi un laukumi I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vispārīgas ziņas par autoceļiem un laukumiem, kā arī to būvniecību, ekspluatāciju un ietekmi uz apkārtējo vidi. Praktiskajos darbos un kursa projektā studenti apgūst iemaņas ceļu tehniskā projekta izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā students iegūst:
• vispusīgas zināšanas par ceļiem, automobiļa riteņu saisti ar ceļa segu, satiksmes drošības prasības, ceļu un laukumu būvniecībai pielietojamiem materiāliem un ceļu inženierbūvēm;
• prasmes veikt autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties videi draudzīgus būvmateriālus un apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves;
• spēju analizēt ceļu un laukumu tehniskos projektus – to iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Autoceļu vispārīgs raksturojums. Ceļu klasifikācija; tehniskās kategorijas.
2 Automobiļu kustība ceļā. Automobiļu transporta ietekme uz apkārtējo vidi. Ceļa šķērsprofili.
3 Ceļa izveidojums plānā. Plāna un pārejas līkņu un redzamības attāluma noteikšana.
4 Ceļa klātne. Klātnes raksturīgie parametri un to noteikšana.
5 Ceļa garenprofils. Garenprofila galvenie elementi un to noteikšana.
6 Virāža. Ceļa paplašinājums līknēs. Parametru noteikšana. Pārejas līkne
7 Autoceļu mezgli; vienlīmeņa un vairāklīmeņa autoceļu mezglu shēmas.
8 Ūdens novadīšana no ceļa klātnes; ietekme uz ūdenstilpnēm. Ceļa grāvji un ūdens aizvadīšana.
9 Zemes klātne. Mitruma un siltuma režīms. Zemes klātnes noturība. Kontroldarbs
10 Autoceļu segas. Segu konstrukcijas un pielietojums.
11 Autoceļu inženieraprīkojums. Autoceļu projekta saturs
12 Laukumi - prasības laukumu ierīkošanai un segumi.
13 Mākslīgās būves apvidus šķēršļu pārvarēšanai. Caurtekas un tilti.
14 Autoceļu būvniecība. Būvdarbu ietekme uz apkārtējo vidi.
15 Ceļu uzturēšana un remonts.
16 .Ceļu ekspluatācijas ietekme uz apkārtējo vidi. Studiju kursa apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts kontroldarbs par teorētisko vielu un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Andersons G. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. G. Andersons, R. Siņajeva; Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
2. Wright Paul H. Highway engineering. Paul H. Wright; with contributions by James S.Lai...[et.al.] 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, 1996. 680 p.
3. Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. В. С. Бойчук. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Колос, 1996. 205 c.

Papildliteratūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf
2. Миронов А. А., Евгеньев И. Е. Автомобильные дороги и охрана окружающей среды. Томск: ТИСИ, 1986.
3. Mannering F.L. Principles of highway and traffic analysis / Fred L. Mannering, Walter P. Kilareski. 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1998. 340 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Autoceļi. ISSN 0201-79X.
2. Civil Engineering. Finnish Civil Engineering and Construction journal. ISSN 0033-913X

Piezīmes

Obligātais kurss VBF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides zinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vide un ūdenssaimniecība” .