Kursa kods BūvZ2010

Kredītpunkti 2

Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2030, Būvmateriāli

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā ietvertas nepieciešamās zināšanas par būvkonstrukciju izpētes un pārbaudes nepieciešamību saistībā ar konstrukciju projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, ekspluatāciju, rekonstrukciju. Tiek iepazīti un apgūti metodoloģiskie pamati būvkonstrukciju tehniskai vērtēšanai (apsekošanai), ietverot svarīgāko materiālu īpašību noteikšanu ar tiešām un netiešām (negraujošām) metodēm, kā arī nestspējas novērtējumu un eksperimentālo pētījumu specifiku. Analizētas dažādas tehniskās vērtēšanas situācijas un ekspertīzes slēdziena saturs, ieteikumi rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai. Tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas būs labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Jāiegūst - zināšanas par būvkonstrukciju tehniskās vērtēšanas principiem un metodēm; prasmes noteikt būvkonstrukciju nestspējas īpašības, veikt eksperimentālus pētījumus un novērtēt iegūtos rezultātus; kompetences uzstādīt, risināt un analizēt pētnieciskas problēmas būvkonstrukciju jomā, pamatojoties uz priekšzināšanām un robežstāvokļu metodes izpratni. Vērtēšana notiek pēc laboratorijas darbu aizstāvēšanas rezultātiem un kompetentas sarunas par lekciju tematiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstrukciju patiesā stāvokļa (darbības) izpētes nepieciešamība saistībā ar drošuma problēmu 1h.
2 Konstrukciju izpēte un pārbaude projektēšanas, izgatavošanas, montāžas darbu stadijā 1h.
3 Ekspluatācijā esošu konstrukciju izpētes un pārbaudes metodes 1h.
4 Eksperiments konstrukciju patiesā stāvokļa izpētē, tā nozīme būvzinātnes attīstībā 1h.
5 Slogošanas metodes un līdzekļi konstrukciju izpētei lauka apstākļos (poligonā), laboratorijas apstākļos 3h.
6 Mērīšanas līdzekļu vispārējs raksturojums un izvēle 2h.
7 Mehāniskā tipa ierīces (izlieču mērītāji, indikatori, tenzometri u.c.). Optiskie mērinstrumenti 3h.
8 Elektriskie pārveidotāji (tenzorezistori), to darbības princips, priekšrocības. Kombinētās mērierīces 2h.
9 Mērīšanas līdzekļu atestācijas pārbaudes 2h.
10 Materiālu mehānisko īpašību izpēte ar nesagraujošām metodēm. Mehāniskās, akustiskās, magnētiskās u.c. metodes 3h.
11 Metodoloģiskie pamati un konstrukciju izpētes darbu organizēšana 3h.
12 Eksperimenta datu statistiskā apstrāde. Rezultātu vizuāls attēlojums un analītisks vērtējums 3h.
13 Konstrukciju teorētiskā aprēķina (pārrēķina) rezultātu un ekperimenta rezultātu salīdzinājums un analīze 3h.
14 Slēdziens par konstrukciju izpētes un pārbaudes rezultātiem. Jēdziens par konstrukciju modelēšanu 2h.
15 Konstrukciju izpēte un pārbaude sakarā ar ēkas, būves rekonstrukciju. Rekonstrukcijas veida izvēle, pamatojums 1h.
16 Konstrukciju pastiprināšanas paņēmienu apskats un aprēķina principi. Iekšējo spēku regulēšanas metodes 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtot kontroldarbu par lekciju tēmām (ieskaite) un aizstāvēt laboratorijas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās laboratorijas darbiem saskaņā ar kalendāro grafiku. Darbu aprakstu sastādīšana un noformēšana, kā arī aizstāvēšana ārpus nodarbību laika. Gatavošanās kontroldarbiem par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs kontroldarbu vērtējums, kompetenta saruna par laboratorijas darbu tēmām.

Obligātā literatūra

1. Землянский А. А. Обследование и испытание зданий и сооружений. Москва: АСВ, 2001. 240 с.
2. Калинин А. А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. Москва: АСВ, 2002. 160 с.
3. Richardson Barry A. Defects and deterioration in buildings. London: E.&F.N. Spon,1991. 188 p.

Papildliteratūra

1. Реконструкция зданий и сооружений. Под ред. Шагина А. Л. Москва: Высшая школа, 1991. 352 с.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Māja, Dzīvoklis. ISSN 1407-1274
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”