Kursa kods BūvZ1004

Kredītpunkti 2

Ievads specialitātē I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) struktūru un vēsturi, LLU studiju normatīvo dokumentu sistēmu, studiju informatīvo nodrošinājumu, studiju procesu būvniecības specialitātē un būvinženieru darbu. Iepazīties ar ēku projektēšanas specifiku, izstrādāt ēkas skiču projektu, arhitektūras mezglus un izveidot ēkas maketu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par LLU un VBF struktūru un vēsturi, studiju procesā apgūstamajām zināšanām, būvinženiera darbu projektēšanas un būvniecības organizācijās, LLU informatīvo sistēmu.
Lekcijas un mācību ekskursijas
Prasmes: atrast informāciju LLU studiju normatīvajos dokumentos, nepieciešamo tehnisko literatūru un periodiku; iegūt iemaņas ēku projektēšanā un maketu izveidošanā.
Praktiskie darbi
Kompetence: spēja orientēties LLU informatīvajā sistēmā, studiju un būvniecības normatīvajos dokumentos, ēku projektēšanā, literatūrā par LLU un VBF.
Tests-saruna

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, atbilstoši noformēts un sekmīgi aizstāvēts dzīvojamas mājas skiču projekts; izgatavots ēkas makets.
Studiju informatīvais nodrošinājums; ieskaitīts praktiskais darbs.
Apmeklētas vismaz 85% nodarbības.
Zināšanu apgūšanas apliecinošas atbildes par studiju kursā apgūstamo vielu; diskusija.
Kvalitatīvais vērtējums - Ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ēkas skiču projekta un maketa izstrāde un noformēšana, atbilstoši prasībām; praktiskie darbi.
Studiju informatīvais nodrošinājums; praktiskie darbi.
Patstāvīgas literatūras studijas par studiju kursā apgūstamo vielu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par izstrādāto ēkas skiču projektu un studiju kursā apgūstamo vielu (atbildot uz kontroljautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams https:/www.llu/lv/llu-pamatdokumenti
2. Noviks J. Ģimenes māja. Rīga: SIA "Jurģi - 93", 1997. 263 lpp.
3. LLU Studiju nolikums. LLU mājaslapā- (http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210).
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 ‘Būvprojekta saturs un noformēšana’.

Papildliteratūra

1. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem./ G. Rudzītis. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp.
2. Kā strādāt ar grāmatu: Mācību līdzeklis / G. Rudzītis. – Jelgava: LLU, 1996. 19 lpp.
3. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: Oskars Vītoliņš, Inese Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.
4. Būvniecības specialitātei 45. LLU Vides un būvzinātņu fakultāte. Koncepta autores: Silvija Štrausa un Sandra Gusta. Sastādīja: Oskars Vītpliņš un Dace Šlokenberga. Jelgava: SIA “Zelta Rudens Printing”, 2020

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 - 4058.
2. Bauen. ISSN 0170-0138.
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”