Kursa kods VidZP018

Kredītpunkti 20

Vides inženierijas prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg.

author prof. (Emeritus)

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ražošanas prakses laikā students nostiprina un papildina augstskolā iegūtās zināšanas par vides un ūdenssaimniecības jautājumiem, iepazīstas ar videssaimniecības jautājumu risināšanas organizatorisko pusi ražošanas uzņēmumos. Ražošanas prakses laikā tiek savākti materiāli diplomprojekta izstrādei saskaņā ar diplomprojekta tēmu un uzņēmuma profilu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas un izpratne par vides aizsardzības un ūdenssaimniecības teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem;
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības t.sk. novērtēt un analizēt vides kvalitātes un ūdeņu stāvokli, kā arī plānot, izstrādāt un izpildīt vides aizsardzības un ūdenssaimniecības projektus, būves, tehnoloģijas.
• Kompetence, saistībā ar praksē apgūto jautājumu specifiku, pastāvīgi risināt ar diplomprojektēšanu saistītos projekta risinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Praktiskais darbs prakses vietā. Iepazīšanās ar vides aizsardzības problēmām un risinājumiem darba vietā.
2. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
3. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
4. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
5. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
6. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
7. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
8. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
9. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
10. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
11. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
12. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
13. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
14. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
15. Praktiskais darbs prakses vietā, atbilstoši individuālam plānam.
16. Praktiskais darbs prakses vietā.Prakses atskaites noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda prakses plāns, jāsagatavo un jāaizstāv prakses atskaite, jāsavāc materiāli diplomprojektam.

Piezīmes

Prakse iekļauta VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdensaimniecība" obligātajā daļā.