Kurs-Code VidZP011

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vairis Lasmanis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Gremste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
3. Vides zinātne, Kļaviņa red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003

Weiterfuhrende Literatur

1. Krastiņš U. Noziedzīgi darījumi pret dabas vidi. Rīga; Tiesu namu aģentūra, 2001. 190 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.
3. Visi dokumenti prakses vietā par darba vides aizsardzību.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044