Kursa kods VidZP011

Kredītpunkti 2

Darba vides aizsardzība

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Kursa anotācija

Profesionālās prakses mērķis ir praktiski iepazīties ar vides aizsardzības jautājumiem izvēlētā prakses vietā. Students paplašina un nostiprina zināšanas vides aizsardzības jautājumos, apgūst Latvijas Republikas normatīvos dokumentus, lietvedību, pieteikumu vides aizsardzības atļauju saņemšanai u.c. dokumentācijas sagatavošanu, ražošanas avārijas risku piesārņošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs: zināšanas par vides aizsardzības teoriju, aktualitātēm un normatīvajiem aktiem prakses vietā, veidota izpratne par prakses vietas rīcību vides aizsardzības jomā, par dabas resursu izmantošanas noteikumiem un prasībām vides piesārņojošo darbību veikšanai (prezentācija);
prasmes orientēties vides aizsardzības terminoloģijā, identificēt un novērtēt prakses vietā galvenos vides piesārņotājus (prakses atskaite);
kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās prasmes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību normatīvo aktu kontekstā prakses vietā (prakses atskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar darba vides jautājumiem prakses vietā. Lietvedības iekārtošana. Dokumentācijas izstrāde.
2 Ražošanas avāriju vides piesārņošanas riska novērtēšana. Iegūtās informācijas apkopojums. Prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmuma prakses vadītājs profesionālās prakses atskaiti izskata, novērtē un dod slēdzienu par tās ieskaitīšanu. Pēc tam atskaiti paraksta un parakstu apliecina ar zīmogu. Atskaite jāiesniedz katedrā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc prakses beigām. Vienlaikus ar prakses atskaiti jāiesniedz norīkojums ar tajā doto raksturojumu. Pēc prakses vadītāja norādījumiem tiek noteikts tās aizstāvēšanas termiņš. Nepilnīgi vai nepareizi sagatavotu atskaiti katedra neizskata un praksi neieskaita. Praksi aizstāv pie komisijas, kuru norīko Darba vides katedras vadītājs. Prakses atskaiti novērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pēc prakses studentam būs: zināšanas par vides aizsardzības teoriju, aktualitātēm un normatīvajiem aktiem prakses vietā, veidota izpratne par prakses vietas rīcību vides aizsardzības jomā, par dabas resursu izmantošanas noteikumiem un prasībām vides piesārņojošo darbību veikšanai (prezentācija);
prasmes orientēties vides aizsardzības terminoloģijā, identificēt un novērtēt prakses vietā galvenos vides piesārņotājus (prakses atskaite);
kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās prasmes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību normatīvo aktu kontekstā prakses vietā (prakses atskaite).

Pamatliteratūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Gremste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
3. Vides zinātne, Kļaviņa red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003

Papildliteratūra

1. Krastiņš U. Noziedzīgi darījumi pret dabas vidi. Rīga; Tiesu namu aģentūra, 2001. 190 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.
3. Visi dokumenti prakses vietā par darba vides aizsardzību.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044

Piezīmes

Profesionālā prakse iekļauta augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.