Kursa kods VidZ5028

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības inženierzinātne un vide

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaVides inženierzinātne32168817/02/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

author prof.

Juris Priekulis

Inženierzinātņu doktors

author doc.

Liene Kanceviča

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Withgott J., Brennan S. Environment: the science behind the stories. 2nd ed. Toronto, Ontario: Pearson Canada, 2010. 753 p.
2. Stern N. The Economics of Climat Change. Cambridge University Press, 2007. 691 p.
3. Sivanagaraju S., Balasubba ReddyM., Srilatha D. Generation and Utilization of Electrical Energy. India, 2010. 570 p. ISBN: 978-81-317-3332-5
4. Barkāns J. Enerģijas racionālais patēriņš. Rīga, 2003. 285 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. GEO. Rīga: Izdevniecība Lilita Z, 2008. ISSN 1691-5046.
2. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Noteikumu izstrādes vad. J.Priekulis. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 52 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/1_standarts.pdf
3. Kūtsmēslu transportēšana un iestrādāšana augsnē. Latvijas valsts uzņēmuma tehniskie noteikumi. Noteikumu izstrādes vad. J.Priekulis. Rīga: LR Zemkopības ministrija. 2009. 31 lpp. Pieejams: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/2_standarts.pdf

Piezīmes

Obligātais (A): TF Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studiju programmām.

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūti mobilās tehnikas, lauksaimniecības tehnikas, fermu iekārtu, lauksaimniecības energoiekārtu inženiertehniskie un likumdošanas aspekti, kas saistīti ar to ietekmi uz apkārtējo vidi. Analizētas izmešu identifikācijas un mērīšanas, kā arī aprēķina metodes, to praktiskais pielietojums konkrētajās situācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izvērstas un padziļinātas zināšanas un izpratne par mobilās un lauksaimniecības tehnikas, fermu iekārtu un lauksaimniecības energoiekārtu ekspluatācijas ietekmi uz apkārtējo vidi, tās samazināšanas iespējām, detalizētas zināšanas par iespējam identificēt, izmērīt un aprēķināt vidi ietekmējošos apjomus un faktorus.
• Prasmes: prasme integrēt un izmantot zināšanas emisiju aprēķinos un praktiskajos mērījumos, prasme izvēlēties konkrētajai situcijai atbilstošas mērījumu iekārtas un vidi saudzējošas tehnoloģijas, prasme darboties ar likumdošanas aktiem vides saudzēšanas jomai atbilstoši izvēlētajam tehnoloģiskajam procesam.
• Kompetence: spēj patstāvīgi darboties ar dažādiem mērsistēmu kompleksiem un mērījumu datiem, kuri saistīti ar inženiertehnisko iekārtu izstrādi un konstruēšanu, ekspluatāciju, utilizāciju un pārstrādi. Spēja izmantot likumdošanas aktos minētos normatīvus, to salīdzināšanai ar mērījumos un aprēķinos iegūtajiem datiem.

Kursa plāns

1 Vides piesārņošanas globālie aspekti. Siltumnīcas efekts inženiertehnisko iekārtu un dzīvnieku ietekme uz to.
2 Ekoloģiskā pēda. Fosilās energijas resursu samazināšanās pasaulē, bioenerģijas izmantošanas risinājumi un perspektīvas.
3 Summārās spēkratu un biodegvielu ražošanas ietekmes uz vidi bilance.
4 Inženierbūves un iekārtas vidi ietekmējošo faktoru mazināšanai no spēkratiem, to ražošanas ekspluatācijas, utilizācijas.
5 Atjaunojamie un neatjaunojamie resursi lauksaimniecības transportā, cirkulārā ekonomika otrreizējā pārstrādē.
6 Spēkratu izplūdes gāzu mērījumi, parametru izvērtējums atbilstoši likumdošanā minētajām prasībām.
7 Spēkrati un vides piesārņojums, piesārņojuma samazināšanas iespējas un konstruktīvie risinājumi.
8 ES sertifikācijas process lauksaimniecībā izmantotajai mobilajai tehnikai, saistošā likumdošana un Eiro-N normatīvi.
9 Perspektīvās mobilās tehnikas vidi saudzējošās tehnoloģijas, to konstruktīvie risinājumi un analīze.
10 Vides aizsardzības normatīvie akti un galvenās problēmas, realizējot lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu.
11 Ietekmes uz vidi novērtējums, tā nozīme un saturs.
12 Prasības un rekomendācijas kūtsmēslu uzkrāšanai un izmantošanai augsnes mēslošanā.
13 Prasības un rekomendācijas lopkopības atkritumu savākšanai, uzkrāšanai un utilizācijai.
14 Lopkopības subproduktu utilizācija un otrreizējā izmantošana.
15 Smaku rašanās cēloņi un to samazināšana lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs.
16 Galvenie faktori, kuri izraisa SEG emisijas no lopkopības fermām un to samazināšanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas un praktiskie darbi. Ieksaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Raatz T. and others. Emissions-control Technology for Diesel Engines. 1-st edition. Robert Bosch GmbH, 2005. 133 p.
2. Ortmann R. and others. Emission –control technology for gasoline engines. 4-th edition. Robert Bosch GmbH, 2003. 96 p.
3. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
4. Vides aizsardzības pasākumu ieviešana cūku intensīvās audzēšanas fermās. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2006. 87 lpp.