Kursa kods VidZ5008

Kredītpunkti 2

Baltijas jūras vide

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Raksturota Baltijas jūras ģeogrāfija. Apskatīti dzīvības un eitrofikācijas procesi jūrā. Analizēts rūpniecības piesārņojums, toksiskās vielas un to ietekme uz jūras vidi un notekūdeņu un ūdens resursu izmantošanas problēmas Raksturoti vides aizsardzības ekonomiskie un juridiskie aspekti, vides politika un reģionālā sadarbība, kā arī Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantiem būs: 1. Zināšanas un izpratne par jaunākajām, aktuālām vides un dabas aizsardzības problēmām Baltijas jūrā. 2. Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt sarežģītus jūru ekosistēmu apsaimniekošanas aspektus un praktiskos pielietojumus piesārņojuma samazināšanai; 3. Kompetence, saistībā ar jūru aizsardzību pasaulē, ievērot un praktiski pielietot savā profesionālā darbībā un citos speciālajos studiju kursos un pētījumos jūru ūdens resursu un ilgtspējīgas apsaimniekošanas pamatprincipus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Baltijas jūras ģeogrāfija (ūdens sāļums un bilance, baseins tā ģeoloģiskā uzbūve, piekrastes un dibena tipi)
2 Seminārs. Baltijas jūras vides īpatnības
3 Dzīvība Baltijas jūrā (Jūras ekosistēmas, atklātā jūra un jūras šaurumi, dzīvo organismu pamatgrupas.
4 Seminārs. Dzīvības frmu attīstības īpatnības Baltijas jūras apstākļos
5 Baltijas jūras eitrofikācija (Slāpekļa un fosfors nozīme, augu barības vielu aprite, eitrofikācijas sekas)
6 Kontroldarbs par semināru tēmām
7 Rūpniecības izsauktais Baltijas jūras piesārņojums un toksiskās vielas
8 Seminārs. Baltijas jūras difūzais un punktveida piesārņojums
9 Vides aizsardzība Baltijas jūras reģionā – ekonomiskie un juridiskie aspekti
10 Seminārs. Vides aizsardzība Baltijas reģiona valstīs
11 Vides politika un reģionālā sadarbība
12 Kontroldarbs par semināru tēmām
13 Ūdens resursu izmantošana un notekūdeņu problēmas
14 Seminārs Ūdens resursu ilgtspējigā izmantošana
15 Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgas attīstības perspektīvas
16 Ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apgūtas teorētiskās zināšanas un nokārtoti 3 kontroldarbi par semināru tēmām.

Pamatliteratūra

1. Tiberg N. The prospect of a Sustainable society. Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala University, Baltic University secretariat. 1992. 32 p.
2. Backlund P. et.al. Industrial emissions and Toxic Pollutants. Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala University, Baltic University secretariat. 1992. 37 p.
3. Kautsky L. Life in the Baltic Sea. Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala University, Baltic University secretariat. 1992. 37 p.
4. Haakanson L. Physical Geography of the Baltic. Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala University, Baltic University secretariat. 1992. 35 p.

Papildliteratūra

1. Runblom H. et.al. The Baltic Region in History Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala University, Baltic University secretariat. 1992. 33 p.
2. Ebbesson J. et.al. Economy and Law – Environmental Protection in the Baltic Region. Booklet series of The Baltic Sea Environment. Uppsala , Baltic University. 1992. 40 p.
3. An Agenda 21 for the Baltic Sea Region - Baltic 21: adopted at the 7th Ministerial Session of the Council of the Baltic Sea States, Nyborg, June 22-23, 1998. Series No 1/98 Stockholm, Sweden. 1998. 34 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Vides inženierzinātnes un Hidroinženierzinātnes maģistra studiju programmās.