Kursa kods VidZ4016

Kredītpunkti 2

Saimniecības teritorijas projektēšana II

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

author vieslekt.

Vita Celmiņa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

JurZ1007, Kadastrs

JurZ1008, Zemes pārvaldības pamati

JurZ1011, Zemes izmantošana pašvaldībā

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Kursa anotācija

Students apgūst saimniecību teritoriju projektēšanas elementus un saimniecībā kopumā.Students apgūst saimniecību zemju izmantošanas analīzi. Izstrādā pamatotus teritorijas projektēšanas variantus un veic to novērtējumu. Projektēšana virzīta uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu, ievērojot dabas aizsardzības un ES prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par zemes resursu izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Zināšanas par saimniecību teritorijas plānojuma projektu sastādīšanu un variantu izvērtēšanu.
• prasmes spējīgs izvērtēt zemes izmantošanu saimniecībā, izmantot noteikumus un prasības saimniecības teritorijas plānojuma projekta izstrādē.
• kompetence iegūtas zināšanas un prasmes par zemju izmantošanu un projektēt saimniecības teritorijas zemju ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, ietverot ES izvirzītās prasības un atbalsta maksājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Teritorijas izvērtēšana projektēšanai.
2 Projekta izstrādes sagatavošanās darbi.
3 Lauku projektēšana.
4 Lauka iekšejā projektēšana.
5 Augu seku teritorijas projektēšana.
6 Augu seku teritorijas projektēšana.
7 Iekšaimniecības ceļu tīkla izvērtējums un projektēšana.
8 Iekšaimniecības ceļu tīkla izvērtējums un projektēšana.
9 Viensētas izvietojuma novērtējums.
10 Ražošanas centru izvietojums.
11 Saimniecības centra projektēšana un maketēšana.
12 Ganību teritorijas projektēšana.
13 Ganību teritorijas projektēšana.
14 Izmaksu prognozes.
15 Projekta plāna noformēšana.
16 Projekta apraksta daļas noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāt un aizstāvēt kursa projektu saskaņā ar kursa projekta uzdevumu.

Pamatliteratūra

1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
2. Locmers M., Jankava A. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002.
3. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004.

4. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. LR Zemkopības m-ja. Rīga: LRZM, 2008. 56 lpp.

Papildliteratūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008.
2. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana . Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais latvietis ISSN: 1407-3358
2. Agrotops ISSN: 1407-5164
3. Saimnieks ISSN: 1691-1598

Piezīmes

Studiji kurss paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" nozares profesionālās specializācijas kursu daļā, pilna un nepilna laika studijās.