Kursa kods VidZ4015

Kredītpunkti 2

Saimniecības teritorijas projektēšana I

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ1007, Kadastrs

JurZ1008, Zemes pārvaldības pamati

JurZ1011, Zemes izmantošana pašvaldībā

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Kursa anotācija

Students apgūst saimniecību zemju izmantošanas prasības un iespējas. Iepazīstas ar zemes izmantošanu saimniecībās vēsturiskā skatījumā. Students apgūst pasākumu sistēmu labvēlīgiem teritoriālu apstākļiem ražošanas organizācijai saimniecībā, dabas aizsardzībai un racionālai zemes un ar to saistīto ražošanas līdzekļu izmantošanai. Iepazīstas ar ES maksājumu saņemšanas iespējām un kārtību

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par zemes resursu izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Zināšanas par saimniecību teritorijas plānojuma projektu sastādīšanu un variantu izvērtēšanu.
• prasmes spējīgs izvērtēt zemes izmantošanu saimniecībā un risināt saimniecības teritorijas plānojuma projekta izstrādi.
• kompetence par saimniecību zemju izmantošanu un ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, ietverot ES izvirzītās prasības un atbalsta maksājumus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saimniecības teritorijas projektēšanas jēdziens un uzdevumi.
2 Labas prakses lauksaimniecības nosacījumi.
3 Saimniecības teritorijas projektēšanas sagatavošanas darbi.
4 Lauku apdzīvotu vietu un ražošanas centru izvietošana.
5 Saimniecisko ceļu izvietošana.
6 Zemes lietošanas veidu organizācija
7 Zemes lietošanas veidu platību noteikšana un izvietošana.
8 Zemes lietošanas veidu transformācija.
9 Augseku sistēmu organizācija.
10 Lauku projektēšana.
11 Lauku aizsardzības stādījumu projektēšana.
12 Augļu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšana.
13 Ganību teritorijas projektēšana.
14 Saimniecības teritorijas projekta apgūšana.
15 Projekta ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā efektivitāte
16 ES maksājumi lauku saimniecībām

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, ieskaitīti laboratorijas darbi

Pamatliteratūra

1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
2. Locmers M., Jankava A. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002.
3. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. Ir LLU FB 104 eks.
4. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. LR Zemkopības m-ja. Rīga: LRZM, 2008. 56 lpp.

Papildliteratūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008.
2. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana . Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais Latvietis ISSN: 1407-3358
2. Agrotops ISSN: 1407-5164
3. Saimnieks ISSN: 1691-1598

Piezīmes

Studiji kurss paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" nozares profesionālās specializācijas kursu daļā, pilna un nepilna laika studijās.