Course code VidZ4014

Credit points 3

Environmental Technologies I

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Number of hours for laboratory classes16

Independent study hours72

Date of course confirmation14.03.2017

Responsible UnitDepartment of Environmental Engineering and Water Management

Course developer

author Vides un ūdenssaimniecības katedra

Inga Grīnfelde

Mg.

Course abstract

The aim of this course is to explain essence of environmental technologies and highlight the role of environmental technologies in context of circular economy context. The concept of “end of pipe” technology and mine fields of applications. The role of clean technologies in circular economy context. The introduction of climate technologies and their classification. During this study course students attend 4 laboratory experiments, for deeper understanding of environmental technologies and their application.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge about environmental technologies field, theory and application.
• Skills to use theoretical knowledge and practical acquirements for information seeking and usage in environmental technologies field.
• Competence to understand comprehensive application range of environmental technologies application.

Compulsory reading

1. Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga ... [u.c.] ; Dagnijas Blumbergas redakcijā. Rīga : Latvijas Universitāte, c2010. 212 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 9789984452746.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; [ārvalstu autoru tekstus no angļu valodas tulkojušas Rasma Mozere, Zane Vincēviča-Gaile]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. : il., graf., kartes, tab. ; 25 cm. ISBN 9789984454030
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas : mācību līdzeklis / J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. [Ozolnieki : Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs], 2001. 28 lpp. : il., tab. ; 30 cm.
4. GreenTech made in Germany : innovation atlas : environmental technologies in Germany / published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München : Vahlen, c2007. vii, 518 lpp. : il. ; 27 cm. ISBN 9783800634361 (hbk.).

Further reading

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. – Jelgava: LLU, 2017. - 46 lpp.
2. Zinātniskais žurnāls Environmental Technology http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current
3. RTU zinātnisko rakstu sērija: Environmental and Climate Technologies https://ect-journals.rtu.lv/

Periodicals and other sources

1. Zinātnisko rakstu datu bāze https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides vēstis http://www.videsvestis.lv
3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājas lapa http://www.murzl.llu.lv/