Kursa kods VidZ4014

Kredītpunkti 3

Vides tehnoloģijas I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par vides tehnoloģiju iedalījumu un to lomu aprites ekonomikas kontekstā. “Caurules gala” tehnoloģiju koncepcija to galvenie pielietošanas veidi. Tīrāku tehnoloģiju raksturojums un to loma aprites ekonomikā. Klimata tehnoloģijas un to iedalījums. Studiju kursa laikā tiek izstrādāti 4 laboratorijas darbi, kuru laikā studenti gūst dziļāku izpratni par vides tehnoloģijām un to pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Spēj parādīt vispusīgas un specializētas vides tehnoloģiju faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas un izpratni.
• Prasmes: Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus vides tehnoloģiju jomā, argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus vides tehnoloģiju jomā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.
• Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas vides tehnoloģiju jomā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides tehnoloģiju iedalījums.
2 "Caurules gala" tehnoloģijas.
3 Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un to iedalījums, 1. laboratorijas darbs - notekūdeņu attīrīšanas sitēmas izveide.
4 Gaisa attīrīšanas tehnoloģijas un to iedalījums.
5 Tīras tehnoloģijas un to iedalījums.
6 2. laboratorijas darbs - tīras tehnoloģijas ieviešana ražošanas uzņēmumā.
7 Klimata tehnoloģijas un to iedalījums. 1. kontroldarbs.
8 Klimata tehnoloģiju ieviešanas mehānisms.
9 Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana.
10 Lauksaimniecības SEG emisiju samazināšanas iespējas.
11 3.laboratorijas darbs - SEG gāzu aprēķins zemnieku saimniecībai.
12 Oglekļa piesaiste.
13 Oglekļa uzglabāšana.
14 Atjaunojamās enerģijas resursi.
15 4.laboratorijas darbs - SEG gāzu mērījumi augsnes paraugos.
16 Seminārs - vides tehnoloģiju ietekme uz mūsdienu sabiedrību. 2.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri laboratorijas darbi un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga ... [u.c.] ; Dagnijas Blumbergas redakcijā. Rīga : Latvijas Universitāte, c2010. 212 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 9789984452746.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā ; [ārvalstu autoru tekstus no angļu valodas tulkojušas Rasma Mozere, Zane Vincēviča-Gaile]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. : il., graf., kartes, tab. ; 25 cm. ISBN 9789984454030
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas : mācību līdzeklis / J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. [Ozolnieki : Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs], 2001. 28 lpp. : il., tab. ; 30 cm.
4. GreenTech made in Germany : innovation atlas : environmental technologies in Germany / published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München : Vahlen, c2007. vii, 518 lpp. : il. ; 27 cm. ISBN 9783800634361 (hbk.).

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. – Jelgava: LLU, 2017. - 46 lpp.
2. Zinātniskais žurnāls Environmental Technology http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current
3. RTU zinātnisko rakstu sērija: Environmental and Climate Technologies https://ect-journals.rtu.lv/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu datu bāze https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides vēstis http://www.videsvestis.lv
3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājas lapa http://www.murzl.llu.lv/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.