Kursa kods VidZ3042

Kredītpunkti 1

Zemes meliorācija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1032, Ģeodēzija II

BūvZ1041, Ģeodēzija

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Kursa anotācija

Studiju kursā pamatota meliorācijas nepieciešamība un loma Latvijā un pasaulē. Hidroģeoloģija, hidroloģija, hidraulika saistībā ar meliorācijas priekšmetu. Augsnes pārliekā mitruma cēloņi un novēršanas metodes. Zemes virsmas sakārtošana izmantošanai, ceļi un būves. Apūdeņošanas nepieciešamības izvērtējums. Inženiermeliorācija

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par hidroģeoloģijas, hidroloģijas un hidraulikas disciplīnām saistībā ar meliorācijas pasākumiem, meliorācijas nepieciešamību un lietderību nosusināt pārmitras augsnes atbilstoši ražošanas virziena un tehnoloģisko procesu nodrošināšanas prasībām;
• Prasmes izvēlēties piemērotu metodi, paņēmienus un pasākumu kompleksu augsnes mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši lauksaimnieciskās izmantošanas mētrķiem;
• Kompetence vērtējot augšņu nosusināšanas risinājumus atkarībā no pārmitrinājuma iemesliem, dabā novērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmu un būvju tehnisko stāvokli, defektus un remontu nepieciešamību saistībā ar meliorācijas kadastra sastādīšanu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Meliorācijas vēsture, iedalījums, uzdevumi, tās vieta Latvijā un pasaulē. LIkumi un normatīvie dokumenti
2 Hidroloģija. Ūdens aprite dabā. Hidrometrija, hidroloģiskie aprēķini, aprēķina caurplūdumi un nodrošinājums
3 Hidroģeoloģija. Ūdens veidi augsnē, augsnes hidrofizikālās īpašibas. Gruntsūdeņi, pazemes ūdeņi, to dinamika
4 Hidraulika. Hidrostatika.Hidrodinamika, šķidruma plūsmas veidi, plūsmas parametru aprēķini, pielietojums
5 Hidrotehniskā meliorācija. Nosusināšana, pārmitrās augsnes un ūdens režīma regulēšanas nepieciešamība
6 Novadtīkls. Uzdevumi, izvietojums, parametri, hidroloģisie, hidrauliskie aprēķini
7 Regulējošais nosusināšanas tīkls. Nosusināšanas grāvji, parametru noteikšana, grāvju priekšrocības un trūkumi
8 Drenāža. Drenu sistēmas, parametru noteikšana, hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini. Drenāžas palīgbūves
9 Notekas. Noteku melioratīvais novērtējums, regulēšanas nepieciešamība. Polderu nosusināšanas sistēmas
10 Kultūrtehniskā meliorācija. Darbu komplekss un augsnes preterozijas pasākumi. Rekultivācija
11 Apūdeņošana. Apūdeņošanas nepieciešamība, veidi, paņēmieni. Laistīšana, devas, normas, tehnika
12 Lauku sētas inženiermeliorācija. Virszemes un jumtu noteces novadīšana. Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem diviem laboratorijas darbiem. Galīgais pārbaudījuma veids rakstiskais eksāmens. Jāsniedz atbildes un 20 kursa vielu aptverošiem jautājumiem, katra jautājuma atbilde tiek vērtēta piecu punktu sistēmā. Eksāmens ar gandrīz viduvēju vērtējumu (4 balles) nokārtots, ja iegūti 40-46 punkti; 5 balles – 46-55 punkti; ... bet 95 punkti un vairāk atbilst 10 ballu novērtējumam

Pamatliteratūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp. Ir LLU FB 45 eks.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga: 2009. 174 lpp. http://www.zmni.lv
3. Sauka O., Bušmanis P. u.c. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp. Ir LLU FB ~260 eks.
4. Ritzema H. P. (editor – in – Chief). Drainage principles and Applications. [tiešsaiste]. International Institute for Land Reclamation and Improvement ILRI.Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p. [skatīts 11.05.2017.]. Pieejams: http://www.samsamwater.com/library/pub162.pdf

Papildliteratūra

1. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. – 111 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU, 2001. – 81 lpp.
3. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA „Latvijas meliorācija”, 1990. – 27 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ražība: Zinātniski praktiskais žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs. ISSN 0236-0470.
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs ISSN 1407-2939 http://www.videsvestis.lv/zurnalu-arhivs/

Piezīmes

Studiju kurss ir paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība un mērniecība".