Kursa kods VidZ3018

Kredītpunkti 2

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaVides inženierzinātne32168815/02/2011Vides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1.Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras publikācijas [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/lv/Publikacijas.aspx
2.Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
3.Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija [tiešsaiste]. [Skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1.ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.esri.com
2.SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste][skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.envirotech.lv
3.Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.rigis.lv/RIGIS/main.asp

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Vide un ūdenssaimniecība” un “Ainavu arhitektūra un plānošana” studentiem. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz nodrošināt zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskajiem aspektiem un praktisko pielietojumu, kā arī sniedz ieskatu visbiežāk izmantotajās ģeotelpisko datu analītiskajās metodēs un rīkos. Students apgūst zināšanu un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmi veidot, ilustrēt un analizēt ģeogrāfisko informāciju dažādās ar vides zinātni un ainavu arhitektūru saistītās jomās, t.sk., hidroloģija, ekoloģija, mežsaimniecība, lauksaimniecība, kartogrāfija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Paplašinātas zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskiem aspektiem un praktisko pielietojumu;
• Prasmes formulēt nozares vajadzības, kritiski izvērtēt ĢIS iespējas un pieskaņot ĢIS metožu un rīku izmantošanu savas specialitātes jomām;
• Kompetence saistībā ar ģeotelpisko datu un ģeodatubāzu veidošanu un pielietošanu citos savas specialitātes studiju kursos un pētījumos.

Kursa plāns

1 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu saturs.
2 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu komponenti un to prasības.
3 ĢIS pielietojumu kompleksais raksturs un saistība ar citām zinātņu nozarēm.
4 ĢIS datu modeļi un datu bāzes.
5 ĢIS datu ieguve.
6 Zemes virsmas distancētā zondēšana.
7 Satelītainas un to izmantošana.
8 Digitālā kartogrāfija un ĢIS.
9 Ģeotelpiskā informācija Latvijā un ārvalstīs.
10 ĢIS analīzes metodes un rīki.
11 Ūdenssaimniecības kadastrs un ĢIS.
12 Vides risku modelēšana un ĢIS.
13 ĢIS pielietojums ūdeņu kvalitātes monitoringa organizēšanā.
14 ĢIS lauksaimniecībā.
15 ĢIS ekoloģijā.
16 ĢIS ainavu arhitektūrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskiem darbiem, aizstāvētam kursa darbam un nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1.Bernhandsen T. Geographic information systems. Arendal, Norway: Norwegian Mapping Authority, 1992. 218 p.
2.Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
3.Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203lpp.
4.The Earth Observation Handbook [tiešsaiste]. [Skatīts 09.02.2015.]. Pieejams: http://www.eohandbook.com