Kursa kods VidZ3006

Kredītpunkti 2

Ekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas iedalījumu, populācijām, biocenozēm un ekosistēmām, iegūst zināšanas par vielu apriti, biosfēras un ekosistēmas uzbūvi un ekosistēmās notiekošiem enerģētiskajiem procesiem, trofiskām ķēdēm ūdens un sauszemes ekositēmās. Studenti apgūst aktuālus vides un dabas aizsardzības jautājumus, iemācās izprast globālās vides aizsardzības problēmas, vides piesārņojuma cēloņus un tā ierobežošanas metodes, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, iepazīstas ar vides likumdošanu un vides politiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
1. Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem, aktuālām vides aizsardzības problēmām, teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem Vides aizsardzībā un ekoloģijā - 1. kontroldarbs, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā;
2. Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības un ekoloģijas aspektus ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu - referāts, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā;
3. Kompetences, saistībā ar vides aizsardzības un ekoloģijas principiem, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus - 2. - 6. kontroldarbs, rakstisks pārbaudes darbs (vai eksāmens) studiju noslēgumā.

Kursa plāns

1 Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums
2 Ekoloģija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloģijas iedalījums un struktūra
3 Organismu dzīvesvide. Ekoloģiskie faktori. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
4 Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze.
5 Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloģiskā niša. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.
6 Ekosistēma. Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika. Biosfēra.
7 Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība.
8 Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi. 3. pr. darbs: Nacionālie parki.
9 Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteņi.
10 Ūdens resursi. Augu un dzīvnieku resursi. Zemes resursi. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas pieminekļi.
11 Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība.
12 Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana. Ūdeņu aizsardzība. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas I
13 Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana.
14 Atkritumi un to radītais piesārņojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu saimniecība.
15 Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II
16 Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija. Labas lauksaimniecības prakse.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 6 kontroldarbi par praktisko darbu tēmām.
2. Studiju kursa noslēgumā sekmīgi izpildīts rakstisks pārbaudes darbs vai rakstisks eksāmens par visu studiju kursa teorētisko daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas 6 kontroldarbiem par praktisko darbu tēmām. Kontroldarba laikā students izpilda testu atbildot uz 10 jautājumiem. Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbildēts vismaz uz 6 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu. Kopējais iegūtais punktu skaits tiek pareizināts ar koeficientu 0.7.
Studiju kursa noslēguma pārbaudes darbā (vai eksāmenā) students izpilda testu rakstiski atbildot uz 50 jautājumiem. Noslēguma pārbaudes darbs (vai eksāmens) ir ieskaitīts, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 25 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu.
Neieskaitītus darbus rakstot atkārtoti, visās rakstīšanas reizēs iegūtie punkti tiek summēti un dalīti ar rakstīšanas reižu skaitu.
Studenti papildus studijās var padziļināti pētīt kādu ar vides aizsardzību saistītu jautājumu, par to uzrakstot referātu. Referāta apjoms vismaz 12 lpp. atbilstoši vispārpieņemtām noformēšanas prasībām. Par referātu var iegūt līdz 10 punktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma atzīme (ieskaite ar atzīmi vai eksāmens) ir atkarīga no iegūto punktu skaita.
Vērtējumu skala:
40 ... 45 punkti 4 balles;
46 ... 55 punkti 5 balles;
56 ... 65 punkti 6 balles;
66 ... 75 punkti 7 balles;
76 ... 85 punkti 8 balles;
86 ... 90 punkti 9 balles;
> 90 punkti 10 balles.

Pamatliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība : mācību līdzeklis / J. Švarcbahs ... [u.c.] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava : LLU, 2006. 225 lpp.
2. Dabas aizsardzība / Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā ; [autori: O. Nikodemus ... u.c. ; redaktore Ieva Zarāne]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 287 lpp.
3. Vides zinātne / Māris Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.

Papildliteratūra

1. L.Ruden, P.Migula & M.Anderson. 2003. Environmental science. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden. P. 824.
2. Ecology and Animal Health. 2012. Editors Leif Norrgren and Jeffrey M.Levengood, Uppsala Universitet. P. 382.
3. G.Tyler Miller. Living in the Environment. 2002. 12th edition. Thomson learning. USA. 758. p.
4. P.H.Raven, L.R.Berg. 2001. Environment. Harcourt College Publishers. USA. 612. P
5. Vide un ilgtspējīga attīstība. Angļu val. Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; [translated by Normunds Titāns, Rasma Mozere]. Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010 300 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts visu līmeņu LLU pamatstudiju programmu obligātajā daļā.