Kursa kods VidZ3002

Kredītpunkti 2

Mežs un mitrājs

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides zinātne (nav zn)32161608/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Broka J. vad. autoru kolektīvs. Meža enciklopēdija. Rīga, Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
2. Znotiņa V. Purvi. [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://latvijas.daba.lv/biotopi/purvi.shtml#v211
3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi praktiskiem darbiem "Mežs un mitrājs". Jelgava: LLU, 2010. 49 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [tiešsaiste]. ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās profesionālās bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" studiju kursa obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par meža ekoloģiju, tipoloģiju, ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas metodēm, mitrāju un mitro mežu ekosistēmu apsaimniekošanas īpatnībām, to aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par mežaudžu uzbūvi un raksturojošiem lielumiem, to noteikšanas iespējām; meža tipoloģijas uzdevumiem, edafiskām rindām un to noteikšanas metodiku; meža; meža atjaunošanas veidiem; kā arī par mitrāju un mitro mežu ekosistēmu apsaimniekošanas īpatnībām un to aizsardzības iespējām. Studenti pēc kursa apgūšanas prot atpazīt dažāda vecuma un veida meža ekosistēmas, aprēķināt un izvērtēt mežaudžu dendrometriskos rādītājus. Atpazīt meža edafiskās rindas un noteikt konkrēto meža augšanas apstākļu tipu. Spēj atrast visu nepieciešamo informāciju par mežaudzi vai cita veida ekosistēmu meža inventarizācijas dokumentācijā. Izprot mitrāju un mitro meža ekosistēmu apsaimniekošanas īpatnības. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti, izmantojot inventarizācijas dokumentāciju, analizēt ekosistēmu, kā arī iesaistīties diskusijās par likumdošanas normatīvajiem aktiem attiecībā uz mitrāju un mitro mežu apsaimniekošanu un aizsardzību.

Kursa plāns

1 Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas.
2 Meža ekosistēmu uzbūves elementi. Mežaudžu veidi un to sastāvs
3 Mežaudžu raksturojošie lielumi: bonitāte, vecumklases, vecumgrupas, biezība, biezums, audzes šķērslaukums un krāja u.c.
4 Meža tipoloģija, tās uzdevumi. Meža edafiskās rindas un to vispārējs raksturojums.
5 Meža ekosistēmas un meža tipoloģija. 1.kontr.
6 Meža izmantošanas veidi: kokmateriālu sagatavošana, nekoksnes vērtību izmantošana un mežu zinātniskā izpēte.
7 Galvenā cirte. Kailcirte un tās veidi. Izlases cirtes. Dabas aizsardzības prasības.
8 Meža kopšanas cirtes. Dabas aizsardzības prasības.
9 Sanitārā, rekonstruktīvā un cita cirte.
10 Meža izmantošana. 2.kontr.
11 Meža dabiskā un mākslīgā atjaunošana.
12 Meža inventarizācija. Meža nogabalu izdalīšanas parametri.
13 Latvijas slapjainie un purvainie meži, to aizsardzība.
14 Purvi, to veidošanās principi. Purvu nozīme un aizsardzība.
15 Latvijas mitrāji. Mitrāju aizsardzība.
16 Meža inventarizācija un mitrāji. 3.kontr.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir sekmīgi nokārtoto kontroldarbu un laboratorijas darbu vidējais vērtējums. Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu un laboratorijas darbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba un laboratorijas darba jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs-Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp.
2. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 89 lpp.
3. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera SIA, 2004. 455 lpp.