Code du cours VidZ2007

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours28.01.2014

Auteur du cours

author

Uldis Kļaviņš

Connaissances de base

BūvZ1031,

BūvZ1032,

LauZ1009,

Manuels

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. MK noteikumi Nr. 631. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves” [tiešsaiste]. Stājas spēkā 26.08.2005. Skatīts 26.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis Lauku inženieru fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA „Latvijas meliorācija”, 1990. 27 lpp.