Kurs-Code VidZ2007

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)28.01.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Kļaviņš

Vorkenntnisse

BūvZ1031,

BūvZ1032,

LauZ1009,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. MK noteikumi Nr. 631. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves” [tiešsaiste]. Stājas spēkā 26.08.2005. Skatīts 26.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis Lauku inženieru fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA „Latvijas meliorācija”, 1990. 27 lpp.