Код курса VidZ2007

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса28.01.2014

Разработчик курса

author

Uldis Kļaviņš

Предварительные знания

BūvZ1031,

BūvZ1032,

LauZ1009,

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. MK noteikumi Nr. 631. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves” [tiešsaiste]. Stājas spēkā 26.08.2005. Skatīts 26.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.

Дополнительная литература

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis Lauku inženieru fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA „Latvijas meliorācija”, 1990. 27 lpp.