Kursa kods VidZ2007

Kredītpunkti 2

Zemes meliorācija II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1031, Ģeodēzija I

BūvZ1032, Ģeodēzija II

LauZ1009, Augsnes zinātne

Kursa anotācija

Students izstrādā lauksaimniecībā izmantojamo zemju nosusināšanas kursa projektu 40 ha lielai platībai, lai papildinātu teorētiskajā kursā iegūtās zināšanas un gūtu ieskatu par meliorācijas projektu sastādīšanas kārtību. Projektā paredz pasākumus zemnieka sētas nosusināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas uz izpratne par lauksaimniecībā izmantojamo pārmitro platību un zemnieka sētas nosusināšanas tehniska rakstura pasākumu kompleksu, tā risināšanas teorētiskajiem un praktiskajiem paņēmieniem konkrētos vides apstākļos.
• Prasmes un praktiskās iemaņas izpildot nepieciešamos aprēķinus un sastādot platību nosusināšanas projekta detālo, norobežojošo un novadošo tīklu, izvēloties transporta būves un kultūrtehnisko darbu kompleksu jaunapgūto platību lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Kompetence novērtēt augsnes nosusināšanas risinājumus, atbilstoši vietas apstākļiem un ražošanas prasībām. Lasīt un vērtēt sastādītos projektus, to dokumentāciju un noteikt izbūvēto objektu ierīkošanas darbu kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Objekta raksturojums, atrašanās vieta, tuvākie ceļi, paredzētā platību izmantošana.
2 Objekta dabisko apstākļu raksturojums, reljefs, augsnes, klimatiskie apstākļi, esošie zemes izmantošanas veidi.
3 Augsnes mitrums režīms, nepieciešamie nosusināšanas pasākumi.
4 Noteka, pastāvošā nosusināšanas tīkla raksturojums un rekonstrukcijas nepieciešamība.
5 Projektēto nosusināšanas paņēmienu un shēmas izvēle.
6 Notekas un novadošā tīkla projektēšana, izvietojums plānā.
7 Novadgrāvju garenprofilu sastādīšana.
8 Novadgrāvju hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini, šķērsgriezuma parametru izvēle, nostiprinājumi.
9 Norobežojošā tīkla, kontūrgrāvju projektēšanas plānā, profilu sastādīšana, grāvju parametri.
10 Atklātā detālā tīkla, nosusināšanas grāvju projektēšana plānā, to parametru izvēle, profilu sastādīšana.
11 Segtā detālā tīkla, drenāžas projektēšana plānā, tās parametru izvēle, profilu sastādīšana.
12 Hidrotehnisko un transporta būvju, caurteku, laipu projektēšana, parametru izvēle, aprēķini.
13 Virszemes noteces regulēšanas pasākumi, noteces vagas, platību planēšana, ieplaku nosusināšanas iespēju izvērtējums.
14 Kultūrtehnisko darbu komplekss, apauguma, celmu, akmeņu novākšana, augsnes pirmreizējā apstrāde.
15 Vides aizsardzības jautājumu risinājums objektā.
16 Būvdarbu apjoma sastādīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students patstāvīgi, ārpusnodarbību laikā, izstrādā kursa projektu atbilstoši pasniedzēja izsniegtajam uzdevumam un tā prasībām. Projekta paskaidrojuma raksts un grafiskais materiāls jānoformē atbilstoši LIF studentu darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. Aizstāvot izstrādāto kursa projektu, kredītpunktu iegūšanai, starp studentu un pasniedzēju veidojas dialogs, kurā students paskaidro, pamato un aizstāv nosusināšanas tīkla plānojumu, aprēķinu un grafiskās daļas risinājumus.

Pamatliteratūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. MK noteikumi Nr. 631. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves” [tiešsaiste]. Stājas spēkā 26.08.2005. Skatīts 26.03.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.

Papildliteratūra

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis Lauku inženieru fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA „Latvijas meliorācija”, 1990. 27 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība".