Kursa kods VidZ2005

Kredītpunkti 1

Bioinženierija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

author doc.

Mārtiņš Šabovics

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1024, Ķīmija, ūdens ķīmija II

LauZ2019, Ģeoloģija un augsnes zinātne II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par biotehnoloģiskiem procesiem, iepazīties ar biotehnoloģijas un bioinženierijas pamatjēdzieniem, to galvenajām izejvielām un ražotajiem produktiem. Apgūt mikroorganismu noteikšanas un kultivēšanas pamatprincipus. Izprast aerobos, anaerobos, periodiskos, nepārtrauktos, sterilos un nesterilos fermentācijas procesus. Iepazīties ar fermentatoru konstrukcijām, kā arī analizēt biotehnoloģiskās metodes, kuras iespējams izmantot vides piesārņojuma samazināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par bioinženieriju kā biotehnoloģijas sastāvdaļu, par bioinženierijas metodēm dažādu izejvielu izmantošanā un produktu ieguvē un vides aizsardzības problēmu risināšanā.
• Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot bioinženierijas metožu pielietošanu ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu.
• Kompetence, saistībā ar bioinženierijas elementu pielietojumu biotehnoloģisko procesu realizācijā, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle: aktualitāte, mērķa un uzdevumu formulējums.
2 Literatūrā esošās zinātnsikās informācijas izpēte un apkopojums.
3 Literatūrā esošās zinātnsikās informācijas izpēte un apkopojums.
4 Darbā veicamo analīžu metožu izvēle un raksturojums.
5 Metožu apguve.
6 Pētījumu veikšana.
7 Pētījumu veikšana.
8 Pētījumu veikšana.
9 Pētījumu veikšana.
10 Pētījumu veikšana.
11 Pētījumu veikšana.
12 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un analīze.
13 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un analīze.
14 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un analīze.
15 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem ir jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs. Vērtējums - atzīme.

Pamatliteratūra

1. Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
2. Viesturs U., Kārkliņa D., Ciproviča I. Bioprocessing and Bioengineering. Jelgava: LLU, 2004. 60 p.
3. Kārkliņš R., Lemba J., Liepiņš G. Organisko skābju biotehnoloģija. Rīga: "Stampa informserviss", 2002. 214 lpp.
4. Barnum S.R. Biotechnology: an introduction. Belmont: Brooks/Cole, 2005. 360 lpp.

Papildliteratūra

1. Schmid R. Pocket Guide to Biotechnology and Gebetic Engeneering. Weinheim: WILEY-VCH, 2002. 345 p.
2. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 199 lpp.
3. Kalniņš A. Biogāzes ražošanas saimnieciskie un vides ieguvumi. Rīga: Autorizdevums, 2009. 147 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biotechology and Bioengineering [tiešsaiste]. Published by John Wiley and Sons. ISSN (Print): 0006-3592. ISSN (Online): 1097-0290. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291097-0290
2. Environmental Engineering and Policy [tiešsaiste]. Published by Springer. ISSN (Print): 1433-6618. ISSN (Online): 1434-0852. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://link.springer.com/journal/10022
3. Journal of Applied Biology&Biotechnology (JAB). [tiešsaiste]. ISSN (Print): 2347-212X. [skatīts 25.01.2015]. Pieejams:http://jaboline.in/past_issue.php

Piezīmes

Obligātais kursa darbs LIF akadēmiskās studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" studentiem.