Kursa kods VeteP027

Kredītpunkti 17

Klīniskā rotācija III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā680

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits680

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

VeteP026, Klīniskā rotācija II

Kursa anotācija

Iekšējā prakse, kuras laikā studenti praktizējas Universitātes veterinārajā klīnikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs. Vērtēšana – tests katrā prakses blokā.
Prasmes: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Vērtēšana – prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem.
Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; novērtēt ganāmpulka veselību. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu. Vērtēšana – tests katrā prakses blokā, kā arī prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mazo dzīvnieku terapijas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
2. Mazo dzīvnieku ķirurģijas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
3. Zirgu veterinārmedicīnas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
4. Lauksaimniecības dzīvnieku medicīnas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
5. Mobilā klīnika. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
6. Patologmorfoloģiskās izmeklēšanas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
7. Noslēguma darbu aizstāvēšana. Divas nedēļas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saņemta sekmīga atzīme visos prakses blokos, kā arī sekmīgi aizstāvēts Klīniskās rotācijas prakses noslēguma darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā jāizstrādā Klīniskās rotācijas prakses noslēguma darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaite ar atzīmi", visiem pārbaudījumiem katrā blokā jābūt nokārtotiem ar sekmīgu atzīmi un sekmīgi jāaizstāv noslēguma darbs. Gala atzīmi sastāda vidējā atzīme no visiem prakses blokiem un noslēguma darba vērtējums. Noslēguma darba vērtējums sastāda 50% no kopējā prakses vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Nelson R.W., Couto Guillermo C. Small Animal Internal Medicine, Elsevier, 2014., 1473 lpp. 2. Anjou M.,Penninck D., Atlas of Small animal ultrasonography, Blackwele Publishing, 2008., 511 lpp. 3. Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Medicīnas apgāds, 2007, 783 lpp. 4. Dirksen G,Grunder H.-D.,Grunert E.,Stober M,Mack R., Clinical Examination of Cattle, mācību grāmata. Berlīne, 1979, 453 lpp. 5. Ettinger J.S., Feldman E.C., Textbook of veterinary internal medicine volume 1, a Harcourt Health Sciences Company, 2000,1983 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna