Kursa kods VeteP024

Kredītpunkti 4

Klīniskā rotācija II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna02/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Armands Vekšins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4022, Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4045, Epidemioloģija

Vete4049, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete4062, Farmakoloģija II

Vete4064, Operatīvā ķirurģija II

Vete4088, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Vete4093, Radioloģija

Vete4094, Dzīvnieku ēdināšana II

Vete4097, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Vete4100, Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas

Vete6028, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība IV

Piezīmes

Obligāta mācību prakse VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studenti apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas dažādās veterinārmedicīnas nozarēs. 11. semestrī prakse notiek mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”, mobilajā klīnikā, LLU Preklīniskā institūta salīdzinošās patoloģijas nodaļā un LLU Veterinārās klīnikas nodaļās (mazo dzīvnieku iekšķīgo slimību nodaļa, mazo dzīvnieku ķirurģijas nodaļa, zirgu medicīnas nodaļa).

Rezultāti

• Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju laboratorijās un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs.
• Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; kompetence novērtēt ganāmpulka veselību, analizēt situāciju ganāmpulkā, sastādīt nepieciešamās barības devas dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu.
• Prasmes un iemaņas: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Studenti iemācās analizēt klīniskos gadījumus, izveidot ārstēšanas izrakstus, un uzstāties ar mutisku prezentāciju.

Kursa plāns

1 Mazo dzīvnieku terapija
2 Mazo dzīvnieku ķirurģija
3 Zirgu medicīna
4 Lauksaimniecības dzīvnieku medicīna MPS "Vecauce"
5 Mobilā klīnika
6 Patologmorfoloģiskā izmeklēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saņemta sekmīga atzīme katrā prakses blokā.

Mācību pamatliteratūra

1. Anjou M.,Penninck D. Atlas of Small animal ultrasonography. Blackwell Publishing, 2008. 511 p.
2. Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 p.
3. Dirksen G, Grunder H.-D., Grunert E., Stober M, Mack R. Clinical Examination of Cattle. Berlin, 1979. 453 p.
4. Ettinger J.S., Feldman E.C., Textbook of veterinary internal medicine. Volume 1 a. Harcourt Health Sciences Company, 2000.1983 p.

Papildliteratūra

1. Jain N.C. Essentials of Veterinary Hematology. Lea & Febiger. 1993. 417 p.
2. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010
3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU izdevniecība, 2000. 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065.
2. Journal Veterinary Medicine sākot ar 1996 gadu. ISSN 1865-1682 ISSN: 1863-2378
3. Journal of Veterinary Science no 2004. gada. ISSN 1229 - 845X.