Kursa kods VeteP021

Kredītpunkti 6

Pārtikas nekaitīgums

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Pētniecības prakses laikā maģistrants iepazīstas ar pārtikas kontroles un uzraudzības principiem, kā arī iespēju robežās gūst zinātniskam pētījumam vajadzīgo izmeklējamo materiālu, ko izmanto attiecīgo analīžu veikšanai. Iegūtos rezultātus sagatavo biometriskai apstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pārtikas kontroles un uzraudzības pamatprincipiem – prakses atskaites aizstāvēšana;
Prasmes identificēt kritiskos punktus pārtikas ķēdē un iegūt atbilstoši paraugus zinātniskajam pētījumam – prakses atskaite;
Kompetence izstrādāt pētījuma shēmu – prakses atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakse pārtikas apritē iesaistītā uzņēmumā vai ar jomu saistītā valsts iestādē;
2. Zinātniskajam pētījumam nepieciešamo materiālu ieguve.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prakses laikā maģistranti iegūtās zināšanas un prasmes par pārtikas kontroles un uzraudzības principiem, kā arī maģistra darba veikšanai izstrādāto pētījuma shēmu apraksta prakses atskaitē (apjoms līdz 20 lapām). Darbs jāiesniedz kursa vadītāja noteiktajā termiņā.
Prakses atskaite jāaizstāv prezentācijas veidā (līdz 10 min) kursa vadītāja noteiktā termiņā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaite (rakstiskā un prezentācijas forma) tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Piezīmes

Obligāta prakse Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna".