Kursa kods VeteP020

Kredītpunkti 1

Lielo dzīvnieku prakse I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaDzemdniecība un ginekoloģija20/03/2013Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māra Mangale

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligāta mācību prakse VMF otrā līmeņa profesionālās studiju programmas „Veterinārmedicīna” 8.semestrī.

Kursa anotācija

Studentu prakses programma satur mācībspēku vadībā veicamus uzdevumus, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju lauku apstākļos, pilnveidotu praktiskās iemaņas dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā, ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, apgūtu pamatiemaņas lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā.

Rezultāti

Praksei noslēdzoties, students būs apguvis: fakultātes klīniskajos studiju kursos iegūto pamatzināšanu pielietošanu praksē, prasmes veterinārā darba organizācijā, lielo dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā un ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, pamatiemaņas dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgajā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Kompetence – spēja analizēt klīniskos gadījumus un novērtēt ganāmpulku kopējo veselības stāvokli.

Kursa plāns

1 LLU MPS "Vecauce" pēc prakses programmas un iepriekš sastādīta mācību priekšmetu grafika mācibspēku vadībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students mācībspēku vadībā veicis praktiskus uzdevumus plānā paredzētajos mācību priekšmetos. Vērtējums - ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
2. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Rīga: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Klīniskais institūts, 2007. 242 lpp.
3. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa, Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa, Jelgava: LLU, 2001.
4. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa, Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa, Jelgava: LLU, 2001.

Papildliteratūra

1. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis D. Piena lopkopība. Sigulda: Sigra. 191 lpp.
2. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. LLU izdevniecība, Jelgava: LLU, 2000. 44 lpp.
3. Radostits O.M., Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. London [etc.] : W.B. Saunders, 2000. 771 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. 1. Journal of the American Veterinary Medical Association( J Am Vet Med Assoc; JAVMA). [tiešsaiste]. 2000- 2011, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003- 1488 [skatīts 02.04.2013.] Pieejams EBSCO Academic Search Complete http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=QOA&site=ehost-live.
2. 2. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: Veterinary Learning System, ISSN 0193-1903.
3. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). [tiešsaiste]. 2000-2013, Lithuania " Veterinarija ir zootechnika", ISSN 1392- 2130 [skatīts 02.04.2013.] Pieejams: http://vetzoo.lva.lt/index-en.php