Kursa kods VeteP019

Kredītpunkti 1

Klīniskā prakse II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna20/03/2013Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ilga Šematoviča

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Kristīne Drevinska

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Klīniskā prakse ir iekļauta VMF studiju programas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

LLU VMF 5.kursa (9. semestris) studentu mācību prakse notiek : LLU VMF Klīnikas Mazo dzīvnieku klīnikā un VMF Klīniskā institūta un LLU VMF Klīnikas laboratorijā. Prakse norit VMF mācībspēku, LLU Klīnikas veterinārārstu vadībā. Prakses laikā studenti apgūst komunikāciju ar dzīvnieku īpašniekiem, dzīvnieku izmeklēšanu, slimību diagnostiku, ārstēšanu, slimo dzīvnieku turēšanu, ēdināšanu, kopšanu, kā arī slimību profilaksi. Prakse tiek organizēta mācību procesa gaitā pēc grafika.

Rezultāti

• Zināšanas - zināt anamnēzes ievākšanas pamatprincipus, diagnostiku, speciālo izmeklēšanu, izmeklējumu rezultātu interpretāciju un izvēlēties ārstēšanas un līdzekļus; zināt neatliekamās palīdzības pamatprincipus un pielietojamos līdzekļus;
• prasmes - teorētisko zināšanu pielietošana praksē; praktisko iemaņu nostiprināšana darbā ar mazajiem dzīvniekiem; prast ievākt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku un pielietot speciālās izmeklēšanas metodes, izmeklējumu rezultātu interpretāciju un izvēlēties piemērotāko ārstēšanas pasākumu un līdzekļu klāstu; prast izskaidrot dzīvnieku īpašniekiem nepieciešamos profilaktisko pasākumus, to nepieciešamību, pielietošanas veidu; prast biežāk pielietojamās laboratoriskās diagnostikas metodes;
• kompetence - būt kompetentam par dažādu sugu dzīvnieku prakses menedžmentu; būt informētam un interesēties par jaunākajām tendencēm dažādu slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējām.

Kursa plāns

1 pēc prakses programmas saskaņā ar grafiku, ko sastāda kursa vecākais.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakse tiek ieskaitīta, pozitīva novērtējuma gadījumā par praktisko darbu un klīniskā gadījuma analīzi (vismaz gandrīz labi).

Mācību pamatliteratūra

1. Adams H. R. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7th Edition Iowa State University Press/Ames, 1995.
2. August J.R. Consultations in Feline internal medicine. Elsevier Saunders, 2006. 772 p.
3. Birchard S. J., D.V.M., Sherding R. G., D.V.M. Saunders manual of small animal practice. W.B.Saunders company, 1994.
4. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders: Elsevier, 2006.

Papildliteratūra

1. Muller G., Kirk R., Scott D. Small Animal Dermatology W.B. Philadelphia: Saunders, 1989. 1007 p.
2. Nelson R.W., Couto C.G. Essentials of Small Animal Medicine. Mosby year Book, 2000.
3. Schaer M. Clinical Medicine of the Dog and Cat. Florida: Manson, Veterinary Press, 2010. 792 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Veterinārais Žurnāls", informatīvais biļetens ISSN 1407-0065
2. Journal of veterinarymedicine. The Korean Society of Vetrinary Science. www.vetsci.org ; pl ISSN 1229-845X
3. Veterinarski arhiv. Journal of the faculty of veterinarymedicine of Zagreb. ISSN 0372-5480