Kursa kods VeteP017

Kredītpunkti 3

Lielo dzīvnieku prakse II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māra Mangale

Mg. med. vet.

Kursa anotācija

Studentu mācību/profesionālās prakses programma VMF studentiem 8. semestra beigās satur VMF mācībspēku un privāti praktizējošu veterinārārstu vadībā veicamus uzdevumus, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju lauku apstākļos, pilnveidotu iemaņas dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā un ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, apgūtu pamatiemaņas dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: praksei noslēdzoties, students būs apguvis fakultātes klīniskajos priekšmetos iegūto pamatzināšanu pielietošanu praksē. Vērtē licencēts veterinārārsts prakses vietā. Novērtējumu dod raksturojumā.
Prasmes: praktisko iemaņu nostiprināšana lielo dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā, ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, pamatiemaņu apgūšana lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgajā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Vērtē licencēts veterinārārsts prakses vietā, novērtējumu dod raksturojumā.
Kompetence: spēja patstāvīgi analizēt klīniskos gadījumus un novērtēt ganāmpulka kopējo veselības stāvokli. Tiek ņemts vērā licencēta veterinārārsta novērtējums prakses vietā, mācībspēki pēc iesniegtās prakses dokumentācijas un klīnisko gadījumu prezentācijas.
Vērtēšana: prakses pārskats un dienasgrāmata, prezentācija par trīs klīniskiem gadījumiem no prakses dienasgrāmatas. Gala vērtējums – ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pēc prakses programmas pie licencētiem veterinārārstiem Latvijā un ārzemēs(3 nedēļas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite mācību praksei ”Lielo dzīvnieku prakse I”, profesionālās prakses „Lielo dzīvnieku prakse II” prakses dienasgrāmata, prakses pārskata kvalitāte, raksturojums no prakses vadītāja.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Profesionālā prakse pie praktizējošiem veterinārārstiem Latvijā vai ārzemēs. Strādājot praktizējoša veterinārārsta vadībā, praktikantam ir iespēja būt dažādās dzīvnieku novietnēs, vērtēt un salīdzināt dzīvnieku turēšanas, kopšanas apstākļus, barības kvalitāti un citus dzīvnieku veselību un produktivitāti ietekmējošus faktorus. Ikdienas paveikto fiksē prakses dienasgrāmatā ar plašāku aprakstu pārskatā. Prakses beigās dienasgrāmatu un pārskatu paraksta un apzīmogo prakses vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iesniegtā prakses pārskata un dienasgrāmatas, prezentācijas vērtējums par trīs klīniskiem gadījumiem no prakses dienasgrāmatas.
Vērtējums – ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983.360 lpp. 2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp. 3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku speciālā histoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 267 lpp. 4. Dzenīte A., Jonins V. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga: Avots, 1989. 147 lpp. 5. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007. 242 lpp. 6. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007. 242 lpp. 7. Jemeļjanovs Ļ., Masaļskis N. Dzīvnieku kīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2000. 8. Keidāns P., Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. LLU. Jelgava, 2000. 9. Trubka. R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa. Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa. Jelgava, 2001. 10. Chenoweth J., Lorton S.P. Animal Andrology Theories and Aplications. FSC, 2015. 568 p. 11. Hopper R.M., Bovine Reproduction. Wiley – Blackwell. 2015. 800 p. 12. Youngquist R.S. Threlfall W.R., Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Saunders, 2007. 1061 p. 13. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. Williams&wilkins, 1998. 14. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company, 1997. 897 p. 15. Radoititis P.O.M., Leslie K.E., Fetrow J. Herd Health Food Animal Production Medicine. W.B.Saunders Company. 1994. 630 p. 16. Senger P.L., Pathways to Pregnancy and Parturition. 2nd Edition. Current Conceptions. 2003. 368 p.

Papildliteratūra

1. Piena lopkopība. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis, D. Sigulda, 2001. 191 lpp. 2. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Jelgava: Iespiests sabiedrībā "Latgales druka", 1999. 302 lpp. 3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU izdevniecība, 2000. 44 lpp. 4. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 1997. 242 lpp. 5. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1996. 173 lpp. 6. Carleton C.L. Equine Theriogenology. Wiley Blackwell, 2011. 1208 p. 7. Veterinary Reproduction and Obstetrics. H.A.Geofferey et. al. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p 8. Radostits O.M., Mayhew I.G. , Houston D.M. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. 2010. 9. Blowey R.W., Weaver D. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle. 3rd edition. Edinburgh, London, New York,2011. 267 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association( J Am Vet Med Assoc; JAVMA). USA: American Medical Assoc. ISSN 0003- 1488 2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: veterinary Learning Sistem. ISSN 0193-1903. 3. Veterinarija ir Zootechnika(Vet Med Zoot). 2000-2011, Lithuania " Veterinarija ir zootechnika". ISSN 1392- 2130

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse VMF otrā līmeņa profesionālās studiju programmas „Veterinārmedicīna” 8.semestrī.