Kursa kods VeteP017

Kredītpunkti 3

Lielo dzīvnieku prakse II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaDzemdniecība un ginekoloģija20/03/2013Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māra Mangale

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse VMF otrā līmeņa profesionālās studiju programmas „Veterinārmedicīna” 8.semestrī.

Kursa anotācija

Studentu prakses programma satur privāti praktizējošu veterinārārstu vadībā veicamus uzdevumus, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju lauku apstākļos, pilnveidotu iemaņas dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā, ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, apgūtu pamatiemaņas lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Praktisko veterināro darbu students atspoguļo prakses dienasgrāmatā un pārskatā.

Rezultāti

Praksei noslēdzoties, students būs apguvis: fakultātes klīniskajos studiju kursos iegūto pamatzināšanu pielietošanu praksē, prasmes veterinārā darba organizācijā, dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā un ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, pamatiemaņas dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgajā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Kompetence – spēja analizēt klīniskos gadījumus un novērtēt ganāmpulku kopējo veselības stāvokli.

Kursa plāns

1.ned. pēc prakses programmas pie licencētiem veterinārārstiem Latvijā un ārzemēs
2.ned. pēc prakses programmas pie licencētiem veterinārārstiem Latvijā un ārzemēs

3.ned. pēc prakses programmas pie licencētiem veterinārārstiem Latvijā un ārzemēs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite mācību praksei "Lielo dzīvnieku prakse I", profesionālās prakses "Lielo dzīvnieku prakse II" prakses dienasgrāmata, prakses pārskata kvalitāte, prakses vadītāja raksturojums, teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude, noklausoties trīs dažādu slimību gadījumu prezentāciju no prakses dienasgrāmatas. Prakses pārskatu, dienasgrāmatu un prezentāciju vērtē Klīniskā institūta mācībspēki. Vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
2. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Rīga: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Klīniskais institūts, 2007. 242 lpp.
3. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa, Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa, Jelgava: LLU, 2001.
4. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. 897 p.. Grāmatai (2007.g.) pieejams priekšskatījums Science Direct datu bāzē: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780721693231#ancsecti.

Papildliteratūra

1. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis D. Piena lopkopība. Sigulda: Sigra, 191 lpp.
2. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. LLU izdevniecība, Jelgava: LLU, 2000. 44 lpp.
3. Radostits O.M., Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. London [etc.] : W.B. Saunders 2000. 771 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. 1. Journal of the American Veterinary Medical Association( J Am Vet Med Assoc; JAVMA). [tiešsaiste]. 2000- 2011, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003- 1488 [skatīts 02.04.2013.] Pieejams EBSCO Academic Search Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=QOA&site=ehost-live
2. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: Veterinary Learning System, ISSN 0193-1903..
3. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). [tiešsaiste]. 2000-2013, Lithuania " Veterinarija ir zootechnika", ISSN 1392- 2130 [skatīts 02.04.2013.] Pieejams: http://vetzoo.lva.lt/index-en.php