Kursa kods VeteP016

Kredītpunkti 2

Fizioloģija, etoloģija un labturība

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Sintija Jonova

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Prakse ir nepieciešama, lai studējošajiem dotu iespēju praktizējoša veterinārārsta vadībā pilnveidot praktiskās iemaņas organisma fizioloģisko pamatrādītāju noteikšanā dažādu sugu dzīvniekiem, analizēt dzīvnieku uzvedību, kā arī izvērtēt prakses vietā esošo dzīvnieku labturību.
Prakses dod iespēju papildināt fizioloģijas, etoloģijas un ar dažādu dzīvnieku audzēšanu saistītos studiju kursu (piem., cūkkopība, govkopība, aitkopība u.c.) lekcijās un praktiskajos darbos iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas–par fizioloģiskajiem pamatprocesiem un tos raksturojošiem pamatrādītājiem dzīvniekiem, to uzvedību un labturību. Kontrole – prakses dienasgrāmata un atskaite.
Prasmes - izvērtēt praktiskās iemaņas organisma fizioloģisko pamatrādītāju noteikšanā dažādu sugu dzīvniekiem, analizēt dzīvnieku uzvedību, kāarī izvērtēt prakses vietā. Kontrole – prakses dienasgrāmata un atskaite.
Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas par fizioloģisko rādītāju un uzvedību dzīvnieka fizioloģiskā stāvokļa izvērtēšanā. Prast analizēt un pamatot, kā attiecīgās labturības prasības ietekmē dzīvnieku organismu un produktivitāti. Kontrole – prakses dienasgrāmata un atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Prakse ilgst divas nedēļas. Prakses laikā studējošiem jāizpilda sekojošie prakses uzdevumi:
1. Iepazīties ar darba organizāciju prakses vietā.
2. Pilnveidot praktiskās iemaņas fizioloģisko pamatrādītāju noteikšanā dažādu sugu dzīvniekiem.
3. Analizēt dzīvnieku uzvedību un izmaiņas dažādu labturības un fizioloģisko faktoru ietekmē.
4. Analizēt vienu klīnisko gadījumu vai problēmsituāciju no fizioloģijas, etoloģijas un labturības viedokļa.
Ierakstus prakses dienasgrāmatā veic katru prakses dienu! Dienasgrāmatā fiksē visus izmeklētos dzīvniekus vai dzīvnieku grupas, apkopo un īsi apraksta prakses laikā redzēto, iegūto informāciju un apgūtās iemaņas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā iegūto zināšanu un iegūto prasmju novērtējums (ieskaite ar atzīmi) tiek veikts: balstoties uz prakses dienasgrāmatu, prakses pārskatu (visu piecu uzdevumu izpilde un analīze!) un atsauksmi par studenta darbu (t.s. raksturojumu), ko prakses norīkojumā ieraksta vadītājs prakses vietā. Prakses aizstāvēšana notiek pēc stingri noteikta kalendārā plāna. Prakses gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) pēc aizstāvēšanas mainītsnetiek.
Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 10% no kopējā prakses ilguma, tad prakse ir jānostrādā no jauna.
Studentiem, kuri neiesniegs pārskatu laicīgi, aizstāvēšana notiks pēc rotācijas sēdes, pēc individuālās vienošanās starp pasniedzēju un studentu, uz kuru jāierodas ar individuālo kontrollapu.
Nenokārtojot prakses atskaiti, studentam ir jāatkārto prakses programma pēc individuālās vienošanās ar studiju kursa vadītāju un VMF dekānu vai nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mācību prakses laikā katru dienu studenti individuāli vai mazās grupās (līdz 5 cilvēkiem) pēc mācībspēka skaidrojuma un protokolā izlasāmas instrukcijas atkarībā no apgūstamās tēmas (saskarsme ar dzīvniekiem, to fiksēšana, ievietošana stellēs vai būrī, tīrīšana, barošana u.c., fizioloģisko pamatrādītāju noteikšana un procesu vērošana, uzvedības analīze, labturības vērtēšana u.c.) patstāvīgi veic uzdevumu, izpēti un/vai situācijas analīzi. Paveiktā darba rezultātus students fiksē patstāvīgā darba protokolā, ko, tēmai noslēdzoties, aizstāv, saņemot novērtējumu. Patstāvīgais darbs mācībspēku vadībā ir neatņemama mācību prakses sastāvdaļa.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses laikā iegūto zināšanu un iegūto prasmju novērtējums (ieskaite ar atzīmi) tiek veikts 10 ballu sistēmā,vērtējot vidējo atzīmi no:prakses dienasgrāmatas, prakses pārskata (balles par piecu uzdevumu izpildi un analīzi), veterinārārsta sniegtās atsauksmes par studenta darbu (t.s. raksturojumu), ko prakses norīkojumā ieraksta vadītājs prakses vietā. Prakses gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) pēc prakses pārskata aizstāvēšanas vairs netiek mainīts.

Pamatliteratūra

1. VALTNERIS A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp. 2. ABERBERGA-AUGSKALNE L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp. 3. CUNNINGHAM J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621. 4. WILLIAM O.REECE (ed) Duke’s Physiology of Domestic Animals, USA, Wiley Blackwol, 2015., pp 760. 5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.

Papildliteratūra

1. MELFI V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063; Oxford University Press. 2009., pp. 661.
2. DENBOW M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва. 2004. - 303 стр.
4. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 324 lpp.
5. Danilāns A. Gastroenteroloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Physiology
2. Open Access Animal Physiology
3. The Veterinary Journal
4. https://www.nature.com/subjects/animal-physiology
5. https://www.elsevier.com/catalog/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/physiology/animal-physiology
6. https://en.wikibooks.org/wiki/Anatomy_and_Physiology_of_Animals

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna