Kursa kods VeteP016

Kredītpunkti 2

Fizioloģija, etoloģija un labturība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaFizioloģija20/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Veterinārmedicīnas doktors

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studentu profesionālās prakses programma „Fizioloģija, etoloģija un labturība” satur uzdevumus, lai fizioloģijas, etoloģijas, kā arī citos studiju priekšmetos iegūtās zināšanas pielietotu saskarsmē ar dzīvniekiem.

Rezultāti

Pēc studiju kursu pabeigšanas studentiem būs: padziļinātas zināšanas par turēšanas apstākļu ietekmi uz dzīvnieku uzvedību un fizioloģiskajiem procesiem organismā; prasmes apieties ar dzīvniekiem, novērtēt to uzvedību; noteikt organisma fizioloģiskos pamatrādītājus un izvērtēt dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas un ekspluatācijas apstākļus; kompetences izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas dzīvnieku uzvedības un labturības izvērtēšanā, organisma fizioloģisko procesu izpratnē un analīzē.

Kursa plāns

1 Pilnveidot praktiskās iemaņas fizioloģisko pamatrādītāju noteikšanā dažādu sugu dzīvniekiem.
2 Novērtēt dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas apstākļu ietekmi uz to veselību un uzvedību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veikti norādītie prakses uzdevumi, noteiktajā termiņā iesniegta un aizstāvēta prasībām atbilstoša prakses atskaite, un iegūts sekmīgs vērtējums - ieskaite ar atzīmi (10 baļļu sistēmā).

Mācību pamatliteratūra

1. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.
2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. Iowa State University Press, 2009, pp 654.
3. Bel V. Feeding in Domestic Vertebrates: From Structure to Behaviour. CABI Publishing, 2009., pp 360.
4. Melfi V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford University Press, 2009., pp 661.

Papildliteratūra

1. Cunningham J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621.
2. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp.
3. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvaiss biļetens. Rīga: Latvijas Veterinārārstu biedrība. ISSN 1407-0065
2. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, USA Blackwell Verlag GmbH. ISSN: 0931-2439
3. The Journal of Animal Science (JAS). American Society of Animal Science. Print ISSN: 0021-8812; Online ISSN: 1525-3163.