Kursa kods VeteP014

Kredītpunkti 4

Pārtikas higiēna un inspekcija

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna30/03/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta VMF studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Praksē studenti iepazīstas ar LR Pārtikas un veterināro dienesta administratīvo rajonu pārvalžu darbību, pārtikas inspektoru darba pienākumiem un atbildību. Veic darbu kautuvēs inspektoru (veterināro ekspertu) uzraudzībā, kā arī piedalās attiecīgā uzņēmuma veterinārās un/ vai ražošanas laboratorijas darbā.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar prakses vietu, darba apstākļiem LR Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā rajona pārvaldē.
2 Prakse- inspekcija kautuvēs, gaļas pārtsrādes uzņēmumos.
3 PVD uzraudzībā esošo pārtikas ražošanas un pāsrtrādes uzņēmumu inspekcijas.
4 PVD uzraudzībā esošo pārtikas ražošanas un pāsrtrādes uzņēmumu inspekcijas un prakses dokumentu sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti veiktos darbus reģistrē prakses dienasgrāmatā un uzraksta prakses pārskatu. Prakses dokumentāciju un prakses kvalitāti novērtē Pārtikas un vides higiēnas institūta mācību prakses vadītājs pēc studentu mācību prakses dienasgrāmatas un pārskata iesniegšanas. Praksi ieskaita, ja students to ir aizstāvējis.

Mācību pamatliteratūra

1. LR normatīvie/ likumdošanas akti.
2. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. 10th edition. WB Saunders. 1999.
3. Strupulis A., Parčinskis O. Atgremotājdzīvnieku, cūku un zirgu pirmskaušanas inspekcijas un to kautproduktu veterināri saintārās ekspertīzes metodika. Jelgava. 2000.
4. Макаров В.А., Фролов В.П., Шуклин Н.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводстводства. – Москва, 1991.

Papildliteratūra

1. Grandin T. Livestock Handling and Transport. – U.S.A., 2000.