Kursa kods VeteP007

Kredītpunkti 4

Pārtikas higiēna un inspekcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā160

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Praksē studenti iepazīstas ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārvalžu darbību, pārtikas inspektoru un veterināro ekspertu funkcijām, pienākumiem un atbildību nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšanā. Prakses laikā studenti veic veterināro ekspertīzi kautuvēs, kā arī piedalās pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu inspekcijās PVD ekspertu un inspektoru uzraudzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem un par dzīvnieku izcelsmes pārtikas aprites uzraudzības oficiālo kontroli, kā arī uzraudzības organizāciju pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos;
• prasmes - veikt pārtikas aprites iesaistīto uzņēmumu inspekciju, kā arī dzīvnieku kautproduktu veterināro ekspertīzi, aizpildīt specifisko dokumentāciju, noņemt paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai, un izvērtēt iegūtos rezultātus;
• kompetence - pieņemt lēmumu par higiēnas noteikumu neievērošanu vai ievērošanu pārtikas uzņēmumos, pieņemt lēmumu par kautproduktu un pārtikas derīgumu cilvēka patēriņam, izvērtēt produkta laboratoriskās testēšanas laikā iegūtos rezultātus, kā arī argumentēti pamatot konkrētā gadījumā piemērotā lēmuma nepieciešamību speciālistiem un nespeciālistiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses vietu. PVD uzraudzībā esošo pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu inspekcijas.
2 PVD uzraudzībā esošo pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu inspekcijas.
3 Veterinārās ekspertīzes veikšana kautuvēs.
4 Veterinārās ekspertīzes veikšana kautuvēs. Prakses dokumentu sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā studenti veiktos darbus reģistrē prakses dienasgrāmatā un uzraksta prakses pārskatu. Prakses dokumentāciju un prakses kvalitāti novērtē Pārtikas un vides higiēnas institūta prakses vadītājs pēc studentu prakses dienasgrāmatas un pārskata iesniegšanas. Praksi ieskaita, ja students to ir aizstāvējis. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food hygiene, microbiology nad HACCP. 3d ed. Aspen Publications, 2000. 449 p. 1998.g. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe
2. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. CRC Press, 2005. 744 p. Pieejams: http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. WB Saunders, 1999. 549 p. Pieejams: http://www.gobookee.net/meat-hygiene-gracy/

Papildliteratūra

1. Grandin T. Livestock Handling and Transport. Oxon: CAB Publishing, 2000. 449 p.

Piezīmes

Prakse iekļauta VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Veterinārmedicīna obligātajā daļā.