Kursa kods Vete6039

Kredītpunkti 1

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības20101024/02/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 10.semestrī. Semināri notiek pa akadēmiskajām grupām.

Kursa anotācija

Klīniskās farmakoterapija ir viens no speciālajiem studiju kursiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. Studiju uzdevumi ir veicināt pareizu zāļu izvēles taktiku dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē; izprast zāļu kombināciju pamatprincipus, zāļu brakusreakcijas un to izziņošanas kārtību, kā arī orientēties veterināro zāļu reģistrā.

Rezultāti

• Zināšanas par attiecīgu zāļu formu un ievades ceļu izvēli, iespējamām zāļu mijiedarbībām, sagaidāmajām blakusparādībām un zāļu lietošanas juridiskajiem aspektiem, t.sk. zāļu lietošanas vispasaules vadlīnijām.
• Prasmes – spēt saprast un izrakstīt dažādu grupu zāļu līdzekļus, ņemot vērā individuāla dzīvnieka zāļu vielu ietekmējošos faktorus, zāļu iespējamo mijiedarbību un klīnisko saslimšanu kompleksu ietekmi uz zāļu izrakstīšanas vadlīnijām.
• Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas klīnisko gadījumu izvērtēšanā un dzīvnieka ārstniecībā, ņemot vērā zāļu lietošanas vadlīnijas un racionālu zāļu izvēles principus.

Kursa plāns

1 Ievads. Klīniskās fakrakoterapijas pamati.
2 Antiseptiskie līdzekļi; pretprotozoju līdzekļi; pretsēnīšu līdzekļi; antibakteriālie līdzekļi, to racionālas kombinēšana
3 Glikokortikosteroīdi un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, indikācijas, blaknes.
4 Zāļu izvēles nosacījumi acu, ausu un ādas slimību ārstēšanā.
5 Zāļu izvēles nosacījumi aknu un urīnizvadceļu slimību ārstēšanā.
6 Zāļu izvēles vadlīnijas grūsnu, laktējošu dzīvnieku, jaunu un vecu dzīvnieku ārstēšanā.
7 Pretinvāziju, pretparazitāru līdzekļu farmakoloģija, to lietošana un racionāla kombinēšana
8 Gremošanas orgānus ietekmējošie līdzekļi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divi sekmīgi nokārtoti kolokviji ar atzīmi (sākot no 5 balles) un patstāvīgā darba un klīniskā gadījuma analīzes prezentācija kā pamatojums ieskaitei.Sagatavots un aizstāvēts "Klīniskā gadījuma analīzes" (KEGA) darbs, noformēts atbilstoši pēc KEGA noformēšanas vadlīnijām.

Mācību pamatliteratūra

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. izdevums. Rīga: ZIC, 2011. 896 lpp. (ISBN: 9978-9984-854-20-5).
2. Veterinary Drug Handbook. Edited by D. C. Plumb. USA: Pharma Vet. Publishing, 1991. 688 p.

Papildliteratūra

1. H. Hsu W.H. Handbook of Veterinary Pharmacology. USA: Wiley-Blackwell, 2008. 550 p.
2. Boothe D.M. Clinical Pharmacology&Therapeutics. USA: Elsevier, USA 2001. 1335 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PubMed datu bāze. Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley. ISSN: 1365-2885 žurnāls pieejams datubāzē “Wiley Online Library” LLU Fund. bibliotēkā un LLU IS ar parolēm. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2885